تستهای جدید:

تستهای جدید: CalprotectinInterpretationCalprotectin is a neutrophilic marker specific for inflammation in the gastrointestinal tract. It is elevated with infection, post-infectious IBS, and NSAID enteropathy. Fecal calprotectin can be used to differentiate IBD vs. IBS, to monitor treatment in IBD, and to determine which patients should be referred for endoscopy and/or colonscopy. Levels between 50-120 shou ...
22/9/1391

تستهای جدید آزمایشگاه رازی

تستهای جدید آزمایشگاه رازی پزشکان محترماحتراما باطلاع ميرساند که تستها و روشهای نوين زير از هم اکنون در آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابل ارائه شده و قابل انجام ميباشند :1- Anti Mullerian Hormone 2-Procalcitonine3-Calcitonin4-EPO5-Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine Urine6- Adrenalin,Noradrenalin,Free Metanephrine/Normetanephrine Plasmaشما ميتوانيدجهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفن های 0111-2196820 ارتباط ...
8/6/1391

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل هدف اصلی خود را معرفی توانمندی های آزمایشگاه، متخصصین، تجیهزات و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آزمایشگاه و اخبار دنیای پزشکی و دانستیی های عمومی و تخصصی می داند. یکی از عمده مسائل و اهداف راه اندازی سایت اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات به مراحعه کنندگان و پزشکان همکار می باشد.تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ……………….. .
5/4/1391
رفتن به بالای صفحه