نمونه گیری تست تحمل گلوكز

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
16/10/1391

تهیه نمونه خون در شرایط گرم: (رعایت زنجیره گرم)

برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
10/10/1391

روش جمع آوری نمونه برای تشخیص کرم های سوزنی (کرمک)

روش جمع آوری نمونه برای تشخیص کرم های سوزنی (کرمک) برای مشاهده کامل متن ، فایل پیوستی را دانلود کنید.
9/4/1391
رفتن به بالای صفحه