نام اختصاری: Lp(a)

سایر نام ها: لیپوپروتئین (a  Lp(a) apoprotein, Apolipoprotein (a)

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما ETDA دار

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری:  بیمار می بایست 14-12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. مصرف آب مجاز است.

ملاحظات نمونه گیری:

1. نمونه گیری از خون وریدی صورت می گیرد.

2. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه آزمایش ثبت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه با همولیز شدید، لیمپیک شدید و ایکتریک شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه سرم یا پلاسما در دمای C 4  و C20-  به مدت یک هفته پایدار است.

کاربردهای بالینی: این آزمایش به منظور ارزیابی احتمال خطر بروز بیماری های قلبی آتروژنیک و بیماری های عروقی محیطی استفاده می شود. سطح این ترکیبات در مقایسه با لیپو پروتئین های با چگالی بالا (HDL)، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) و لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین (VLDL)، شاخص بهتری برای خطر بیماری آنروژنیک می باشد.

روش متداول: ایمنو توربیدومتریک

مقادیر طبیعی:  30 mg/dL

مقادیر بالای 30mg/dl  ممکن است نشان دهنده ریسک بالای بیماری کرونری قلب باشد.

تفسیر:

توزیع فراوانی غلظت های لیپوپروتئین((a سرم، نشان دهنده 85%  از جمعیت با غلظت سرمی کمتر از 30 mg/dl است. غلظت های بیشتر از  30mg/dl با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر  قلب در مطالعات متعددی همراه شده است.

عوامل مداخله گر:

1-    التهاب فعال در بدن، زیرا Lpa از جمله پروتئین های فاز حاد می باشد.

2-    سکته مغزی و انفارکتوس میکارد به مدت حداقل یک ماه بر میزان Lpa سرم تداخل ایجاد می کنند.

3-    داروهای کاهنده سطح Lpa عبارتند از : استروژن ها، نیاسین، نئومایسین و استانوزولول.

توضیحات: لیپوپروتئین(a) شاخصی بهتر از HDL, LDL, VLDL برای پیش بینی خطرات آتروژنیک می باشد. تحقیقات نشان دهنده آن است که افزایش سطح Lpa با بالا رفتن خطر بیماری شریان کورونر در ارتباط است.

منابع:

1. Utermann G: The mysteries of lipoprotein(a). Science 1989;246:904-910

2. Lackner C, Cohen JC, Hobbs HH: Molecular definition of the extreme size polymorphism in apolipoprotein(a). Hum Mol Genet 1993;2:933-940

3. Schaefer EJ, Lamon-Fava S, Jenner JL, et al: Lipoprotein(a) levels and risk of coronary heart disease in men. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial. JAMA 1994;271:999-1003

4. Ridker PM, Hennekens CH, Stampfer MJ: A prospective study of lipoprotein(a) and the risk of myocardial infarction. JAMA 1993;270:2195-2199
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه