نام اختصاری:  LDL-C

سایر نام ها: LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)، LDL Direct، Soft-LDLD،LDL Cholesterol, S

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز:   3 mL

شرایط نمونه گیری:  14-12 ساعت ناشتا نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.

ملاحظات نمونه گیری:

1. از فلوئور ، اگزالات، سیترات و هپارین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شود.

 2. اجتناب از مصرف الکل 24 ساعت قبل از نمونه گیری ضروری است.

3 . سن و جنس بیمار در برگه آزمایش یادداشت گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه های شدیداً لیز و ایکتریک مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:  در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت  10 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: بررسی لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) در بیماران مبتلا به این آزمایش بطور اختصاصی برای تعیین میزان خطر بیماریهای عروق کرونر قلب بویژه آترواسکلروز بکار می رود. همچنین در تشخیص هیپرتری گلیسریدمی، هیپرلیپیدمی/ دیس بتا لیپیدمی تایپ III، غلظت بالای لیپوپروتئین (a) و یا لیپوپروتئین با دانسیته متوسط (IDL)، دیابت شیرین و هیپرتیروتیدی کاربرد دارد.

روش مرجع: اولترا سانتریفوژ

روش ارجح: سنجش LDL با متد رسوبی

سایر روشها: LDL-C هوموژن (ایمونواسی)

مقادیر طبیعی:

مقادیرLDL-C  بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول (NCEP) برای بالغین 18 سال به بالا:

ایده آل:       <100 mg/dl    

مطلوب:               100-129 mg/dl 

بینابینی:     130-159 mg/dl

بالا:           160-189 mg/dl 

خیلی بالا:   190 mg/dl

 

مقادیرLDL-C  بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول (NCEP) برای کودکان و نوجوانان 17-2 سال:

مطلوب:        <110 mg/dl    

بینابینی:     110-129 mg/dl

بالا:           130 mg/dl

 

تفسیر: افزایش  LDL-C بطور اختصاصی در بیماران قلبی عروقی از قبیل تصلب شرایین (آترواسکلروز) و بیماری کرونری قلبی (CHD) روی می دهد. مارکر  LDL-C در شرایط ذیل افزایش و یا کاهش می یابد.

افزایش سطح : لیپوپروتئینمی خانوادگی LDL، سندرم نفروتیک، بیماری فون ژیرکه، هیپرتیووئیدی ، مصرف الکل ، هپاتیت و سیروز کبدی، هپاتوم، گاماپاتی ها، هیپرکلسترولمی خانوادگی نوع II a ، سندرم کوشینک، کمبودapo CII  ، پورفیری، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت شیرین

کاهش سطح : هیپوبتالیپوپروتئینمی خانوادگی، سوء جذب پروتئین ، سوختگی شدید، سوء تغذیه، هیپرتیروئیدی.

مقادیر بسیار کم و یا غیر قابل شناسایی ممکن است نشان دهنده آبتا لیپوپروتئینمی باشد.

واکنش تداخلی:

افزایش دهنده ها:  آسپرین، ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها، تیازیدها، سولفونامیدها، برخی از بتا بلوکرها، سیکلوسپورین ها، رژیم های غذایی چرب، کاتکول آمین ها

کاهش دهنده ها: اسید آمینوسالسیلیک، کلستیرامین، HMG CoA ، انترفرون، نیاسین، رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده

توضیحات:

·        مقادیر HDL  به سن و جنس بستگی دارد.

·        مصرف هرگونه داروی مؤثر بر رژیم غذایی را بر روی برگه آزمایش  یادداشت کنید.

منابع:

  1. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III), JAMA 2001;285:2486-2497
  2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران انتشارات میرShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه