نام اختصاری: HDL-C  

سایر نام ها: HDL کلسترول،  HDL Direct، HDL Cholesterol,S ، Cholesterol, HDL

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 mL

شرایط نمونه گیری: به مدت 14-12 ساعت ناشتایی توصیه می شود. نوشیدن آب و داروهای ضروری مانعی ندارد.

ملاحظات نمونه گیری: از اگزالات، فلوئور، سیترات یا هپارین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شود.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه های شدیداً همولیز مورد قبول نمی باشند.

شرایط نگهداری: در C 4 به مدت 7 روز و در C20-  تا 30 روز پایدار می باشد.          

کاربردهای بالینی: ارزیابی بیماری های قلبی و عروقی

روش مرجع: اولتراسانتریفوژ

روش ارجح: پرسی پیتاسیون لیپوپروتئینی (فسفوتنگستات سدیم در حضور منیزیم)

سایر روشها: کلسترول آنزیماتیک، الکتروفورز، کروماتوگرافی تعویض یونی

مقادیر طبیعی:

مقادیرHDL-C  بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول (NCEP) برای بالغین 18 سال به بالا:

پایین:        <40 mg/dL

طبیعی:        40-60 mg/dL

بالا:          >60 mg/dL 

مقادیرHDL-C  بر اساس دستورالعمل برنامه آموزش ملی کلسترول (NCEP) برای کودکان و نوجوانان 17-2 سال:

پایین:               <40 mg/dL 

بینابینی پایین:       40-59 mg/dL 

طبیعی:            > or =60 mg/dL 

تفسیر: مقادیر بیشتر از 60 mg/dL  خطر ابتلا به بیماری کرونر قلبی (CHD) را رد می کند. مقادیر  80-100 mg/dL می تواند نشان دهنده پاسخ متابولیکی به برخی داروهای بکار برده شده در بیماران مزمن کبدی، هورمون تراپی، سم زدایی مزمن به الکل، فلزات سنگین یا ترکیبات شیمیایی صنعتی باشد. مقادیر کمتر از 40 mg/dL افزایش ریسک CHD را در پی دارد. مقادیر  HDL-C  5 mg/dL در بیماری تانجیر (Tangier disease) رخ می دهد. 

افزایش سطح: لیپو پروتئینمی خانوادگی  HDL، ورزش شدید، هیپوتیروئیدی

کاهش سطح: پایین بودن خانوادگی HDL، هپاتیت، سیروز، سوء تغذیه، سندرم نفروتیک، مصرف سیگار­، 3 ماه پس از انفارکتوس میکارد، هیپوتیروئیدی

واکنش تداخلی:

افزایش دهنده ها: مصرف آسپرین، ضد بارداری های خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها، تیازیدها،  برخی از داروهای بتا بلوکر و سولفونامید ها

کاهش دهنده ها:  مصرف سیگار

توضیحات:

·        مقادیر HDL  به سن و جنس بستگی دارد.

·         مصرف هرگونه داروی مؤثر بر رژیم غذایی را بر روی برگه آزمایش  یادداشت کنید.

منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

2. Rifai N, Warnick GR: Laboratory Measurement of Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins. AACC Press, Washington DC, 1994

3. کتاب جامع تجهيزات ازمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران-انتشارات میر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه