بیوپسی پوست (Skin biopsy)


نمونه: نمونه برداری پوست از طریق پانچ کردن (Punch)، تراشیدن (Shave) یا بیوپسی اکسیژنال پوست ( Excisional skin biopsy)


ملاحضات نمونه گیری:

برای کشت فیبروبلاست پوستی نیاز به بافت تازه است که باید در محیط کشت استریل در دمای اتاق منتقل شود (هماهنگی با پرسنل آزمایشگاه)

بافت تازه از لبه ضایعه باید در ظرف استریل برای میکروبیولوژی فرستاده شود.


روش:

بافت تازه: برای برش انجمادی (Frozen section) ، ایمونوفلوئورسانس(IF) و ژنتیک مولکولی

بافت فیکس شده: برای میکروسکوپ نوری، ایمونوهیستوشیمی(IHC)، میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی)

IF و یا IHC: برای تشخیص ضایعات تاولی (bullous ) ، نئوپلاسم های لنفوئیدی، پورپورای هنوخ شوئن لاین و لوپوس اریتماتوز سیستمیک(SLE)

میکروسکوپی (رنگ آمیزی گرم و ...) برای گونه های مایکوباکتریوم

کشت برای  باکتری و قارچ

و مطالعات ژنتیک مولکولی، شیمیایی یا سیتوژنتیک بر روی فیبروبلاست های کشت داده شده

 

کاربرد:

ارزیابی ضایعات پوستی شامل راش ها،  ضایعات تاولی، زخم ها  و تومورها

ارزیابی تعدادی از اختلالات ژنتیکی


تفسیر:

دسته بندی درماتوزهای التهابی یا عفونی (مثل مایکوباکتریوم آتیپیک)، تشخیص نوع ضایعه تاولی، بیماری های بافت همبند و واسکولیت

دسته بندی خال و بقیه نئوپلاسمهای خوش خیم

 تشخیص نوع، درجه و مرحله تومورهای بدخیم

مطالعات فیبروبلاست ممکن است تشخیص دقیقی از اختلالات خاص ژنتیکی را مشخص کند.

 

 Reference:

Weedon D. Weedon’s skin pathology

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه