نام اختصاری:  EL-1

سایر نام ها: الاستاز پانکراسی مدفوع،

Pancreatic Elastase-1,  Pancreatic Elastase, Fecal,  Pancreatic Elastase Stool,  Human fecal elastase 1 (EL1),  Elastase 1

 

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع

حجم نمونه مورد نیاز: حداقل یک گرم مدفوع قوام دار تازه راندوم

شرایط نمونه گیری:   

1.        نمونه گیری باید به صورت راندوم صورت گیرد. نمونه باید تازه و قوام دار (Formed Stool) باشد.

2.        نیاز به ناشتایی نمی باشد.

3.        پیش از نمونه برداری باید مکمل درمانی با آنزیم پانکراسی قطع گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        نمونه گیری باید در ظروف تمیز درب دار مخصوص نمونه مدفوع جمع آوری گردد.

2.        در صورت تعدد تست ها بر روی نمونه مدفوع ، هر تست باید به صورت مجزا پذیرش گردد.

3.        جمع آوری مدفوع آبکی و اسهالی برای این تست  توصیه نمی گردد. نمونه های رقیق شده ممکن است منجر به کاهش کاذب غلظت الاستاز گردد.

4.        انتقال نمونه باید به صورت فریز شده یا بر روی یخ صورت گیرد.

5.        در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه باید نمونه بالافاصله انتقال یابد.

شرایط نگهداری:

1.         ترجیحاً جهت نگهداری نمونه پیش از آنالیز، آن را در فریزر نگه دارید.

2.        پایداری نمونه در دمای اتاق پنج روز ، در دمای یخچال یک هفته و در فریزر یک سال می باشد.

3.        از ذوب و فریز مکرر نمونه پیش از آنالیز اجتناب نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه مدفوع نگهداری شده در محیط یا دارای نگهدارنده

ü      نمونه گرفته شده توسط سواپ

ü      نمونه هایی به غیر از مدفوع

ü      نمونه های بدون برچسب یا با برچسب اشتباه

کاربردهای بالینی: تشخیص یا رد ناکارامدی اگزوکرین (برون ریز) پانکراسی که ممکن است در بیماری های زیر رخ دهد:

ü      پانکراتیت مزمن

ü      سیستیک فیبروزیس

ü      دیابت ملیتوس

ü      کله لتیازیس (سنگ های صفراوی)

ü      پانکراتیت ارثی

ü      بیماری التهابی مزمن روده

ü      کارسینوم پانکراس

ü      پانکراتیت ناشی از اُتوآنتی بادی ها

ü      سندروم Shwachman-Diamond

ü      بیماری های اُتوایمیون و بافت همبند

ü      سندروم زولینگر الیسون (Zollinger-Ellison Syndrome)

روش مرجع: -                                                                                                                                                             

روش ارجح:  Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

سایر روشها:  Pancreatic Elastase, Monoclonal, Formed Stool (Random)

مقادیر مرجع:

ناکارامدی شدید برون ریز پانکراس:  کمتر از 100 میکروگرم در هر گرم مدفوع 

ناکارامدی متوسط برون ریز پانکراس: 100 تا200 میکروگرم در هر گرم مدفوع

عملکرد طبیعی برون ریز پانکراس:  بیشتر از 200 میکروگرم در هر گرم مدفوع

تفسیر: مقادیر بیشتر از 200 میکروگرم در هر گرم مدفوع نشاندهنده طبیعی بودن عملکرد برون ریز  پانکراس می باشد. مقادیر ما بین 100 تا 200 میکروگرم در هر گرم مدفوع حاکی از ناکارامدی متوسط فعالیت برون ریز پانکراس می باشد. مقادیر کمتر از 100 میکروگرم در هر گرم مدفوع نشاندهنده ناکارامدی شدید برون ریز پانکراسی می باشد. 

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

·         انتقال نمونه باید به صورت سرد شده یا بر روی یخ صورت گیرد.

·         ممکن است جمع آوری مدفوع آبکی و اسهالی به علت اثرات رقیق شدن به کاهش کاذب غلظت الاستاز بینجامد .

·         ممکن است واکنش متقاطع با پروتئین های پورسین رخ دهد. بنابراین توصیه می شود مکمل درمانی را پیش از نمونه گیری قطع کنید.

·         مثبت شدن تست دال بر تایید نهایی عدم کارایی برون ریز پانکراس نمی باشد و باید سایر تست های تکمیلی نظیر اولتراسونوگرافی و ERCP  انجام گیرد.

توضیحات:

§  اختصاصیت تست 95 درصد و حساسیت تشخیصی در پانکراتیت مزمن شدید 94%، در پانکراتیت مزمن ملایم 63%، در تشخیص کارسینوم پانکراس 61% و  در تشخیص سیستیک فیبروزیس 100 درصد می باشد.

          منابع :

1.        Mayoclinic, Pancreatic Elastase Stool, Mayomedicallaboratories, available at: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/91415

2.       ARUPlab, Pancreatic Elastase, Fecal, ARUPlaboratories, Available at: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0080526

3.       Childrens Hospital and clinics of Minnesota , Pancreatic Elastase Stool https://www.childrensmn.org/manuals/lab/UrineStool/037543.asp

4.       Pancreatic Elastase ELISA BIOSERV DIAGNOSTICS for determination of human pancreatic elastase

 

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه