نام اختصاری: EOS, urine  

سایر نام ها: شمارش ائوزینوفیل ادرار، رنگ آمیزی هانسل

 Eosinophils, Urine/  Hansel Staning

بخش انجام دهنده: هماتولوژی، سیتولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار

حجم نمونه مورد نیاز: یک اسلاید   

دستورالعمل جمع آوری نمونه:

1.  یک نمونه ادرار راندوم جمع آوری نمایید.  در صورت جمع آوری نمونه در خارج از آزمایشگاه آن را بلافاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید.

2.  10 میلی لیتر از ادرار راندوم را سانتریفیوژ نمایید.

3.  مایع رویی را دور ریخته و سدیمان آنرا  جهت وجود گلبول های سفید (WBC) مورد بررسی قرار دهید. در صورت عدم مشاهده WBC  تست ائوزینوفیل قابل انجام نمی باشد. اگر WBC مشاهده گردید با استفاده از رسوب سدیمانت (Spun Sediment) اسلاید تهیه نمایید.

4.  پیش از رنگ آمیزی اسلاید نمونه باید در طی 2 ساعت پس از جمع آوری ادرار تهیه شود.

5.  به مدت 5 دقیقه با استفاده از سانتریفیوژ cytospin با دور 750 rpm سانتریفیوژ گردد.

6.  راهنمایی برای تهیه اسلاید. با استفاده از دستور زیر از سدیمانت اسلاید تهیه کنید:

ü      150 میکرولیتر نمونه برای هر 1 تا 3 گلبول سفید در هر hpf

ü      100 میکرولیتر نمونه برای کمتر از 50 سلول در هر hpf

ü      50 میکرولیتر نمونه بیشتر از 50 سلول در هر hpf

ü      25 میکرولیتر نمونه سدیمانت با  تجمع سلول (packed fields of sediment)

7.  اسلاید های cytospin رنگ شده به مدت 7 روز قابل نگهداری است.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه مانده ادرار

ü      نمونه غیر راندوم

ü      نمونه ادرار آلوده شده

ü      نمونه بدون برچسب یا با بر چسب اشتباه

شرایط نگهداری: نمونه ادرار به مدت 24 ساعت در دمای اتاق و 14 روز در دمای یخچال پایدار است. اسلاید تهیه شده رنگ امیزی شده به مدت 7 روز قابل نگهداری است.

کاربردهای بالینی: کمک به تشخیص نفریت حاد بینابینی القاء شده با دارو

روش مرجع: Hansel Staining

روش ارجح: Hansel Staning

سایر روشها: Gimsa Staning، Wright Staning

مقادیر مرجع:

منفی: < 1%

مثبت: > 4%

مشکوک: 1-4%

تفسیر: ائوزینوفیل از جمله گلبول های سفید خون می باشد که در حالت نرمال نباید در ادرار ظاهر شود. ظاهر شدن ائوزینوفیل در ادرار نشاندهنده نفریت حاد بینابینی است که توسط یک واکنش آلرژیک (به طور معمول داروها) ایجاد می شود. ائوزینوفیلی بیشتر از 4 درصد به احتمال قوی نشان دهنده نفریت حاد بینابینی القائ شده با دارو می باشد. مقادیر بین 1 تا 4 در صد مشکوک تلقی می گردد.

عوامل مداخله گر :

·         تهیه اسلاید نامناسب و درصد رنگ نامناسب می تواند منجر به عدم صحت در نتایج آزمایش گردد.

·         ادرار بیش از حد مانده ،ادرار آلوده شده و ادرار غیر راندم منجر به نتایج  ناصحیح می گردد.

          توضیحات:

§         روش ارجع در تعیین ائوزینوفیلی ادرار  رنگ آمیزی هانسل می باشد و رنگ های رایت و گیمسا از اختصاصیت کمتری برخوردار می باشند.

§         تست ائوزینوفیل ادرار به علت اهمیت بالینی آن جزء تست های اورژانسی محسوب می گردد و باید در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش گردد.

 

         منابع :

  1. Mayoclinic. Eosinophils, Urine , mayomedicallaboratories, Available at: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8335
  2. Hansel FK: In Clinical Allergy. CV Mosby Co. St. Louis, 1953

3.      Uptodate, The significance of urinary eosinophils: http://www.uptodate.com/contents/the-significance-of-urinary-eosinophils

  1. Corwin HL1, Bray RAHaber MH, The detection and interpretation of urinary eosinophils, Arch Pathol Lab Med. 1989 Nov;113(11):1256-8.

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه