نام اختصاری: C4

سایر نام ها: کمپلمان C4، Funtional C4,C4 Functional complement

بخش مورد انجام : ایمونوبیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسمای (حاوی EDTA، هپارین سیترات)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    بلافاصله بعد از نمونه گیری لوله حاوی نمونه بر روی یخ مرطوب قرار گیرد.

2-    سانترفیوز و جداسازی سرم در کوتاهترین زمان ممکن جدا گشته و بلافاصله نمونه فریز گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در C˚20 - به مدت 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: اندازه گیری کمپلمان عمدتاً برای تشخیص اِدم عروقی (آنژیوادم) و ارزیابی فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک ( SLE)، نفریت پرولیفرایتو غشایی و نفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی به کار می رود.

روش مرجع: نفلومتری

روش ارجع: ECLIA و توربیدیمتری

مقادیر طبیعی:

مردان: 12 -72 mg/dl

زنان:    13 -75 mg/dl

تفسیر: سطح پایین C4 ممکن است به علت نقایص ارثی، نقایص اکتسابی یا به علت مصرف کمپلمان ( برای مثال در فرآیندهای التهابی و عفونی) باشد. عدم وجود C4 در حضور مقادیر C3 , C2 نرمال نشان دهنده نقص یا کمبود پروتئین C4 است. نقص مادرزادی (ارثی) قسمتی یا کل C4 و هاپلوتیت های C4 در ارتباط با بیماری های کمپلکس ایمنی، تیروئیدیت اتوایمیون و درماتومیوزیت جوانی مشاهده می شود. کاهش اکتسابی C4 در آنژیوادم ارثی و اکتسابی ، افزایش فعالیت کمپلمان مربوط به بیماری های کمپلکس ایمنی ، بیماری های کبدی و کاهش سنتز و افزایش مصرف در گلومرولونفریت حاد، لوپوس اریتروماتوز، آرتریت روماتوئید، آنمی همولیتیک اتوایمیون، کرایوگلوبولینمی ها، آندوکاردیت تحت حاد باکتریایی مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر:

افزایش فیزیولوژیک در اثر مصرف سایمتدین، سیکلوفسفامید ( در بیماران مبتلا به لوپوس) و دانازول مشاهده می شود.

توضیحات:

در صورت کاهش شدید یا نبود سطح C4 حتما باید آن را با سرم جدید به همراه کنترل کمپلمان مجدداً تکرار کرد تا موارد مشکوک کاهش سطح C4 به علت عدم حمل و نگهداری صحیح آن تا زمان انجام آزمایش رد گردد.

منابع:

1. Davis ML, Austin C, Messmer BL, et al: IFCC-standardization pediatric reference intervals for 10 serum proteins using the Beckman Array 360 system. Clin Biochem 1996;29(5):489-492

2. Gaither TA, Frank MM: Complement. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 17th edition. Edited by JB Henry. Philadelphia, WB Saunders Company, 1984, pp 879-892

3. O'Neil KM: Complement deficiency. Clin Rev in Allergy Immunol 2000;19:83-108

4. Frank MM: Complement deficiencies. Pediatr Clin North Am 2000;47:1339-1354
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه