نام اختصاری: C3

سایر نام ها: کمپلمان C3 ،C3 functional complement, Functional C3

بخش مورد انجام : ایمونوبیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما ( حاوی EDTA، هپارین ، سیترات)

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    بلافاصله بعد از نمونه  گیری لوله حاوی نمونه بر روی یخ مرطوب نگهداری شود.

2-    سانترفیوژ و جداسازی سرم در کوتاهترین زمان ممکن  صورت گیرد.

3-    بلافاصله نمونه فریز گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.       نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.

2.       نمونه هایی که بیش 2- 1 ساعت در دمای اتاق بماند، قابل استفاده نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در C 20-  برای 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: اندازه گیری کمپلمان عمدتاً برای تشخیص ادم عروقی (آنژیوادم) و ارزیابی فعالیت بیماری در مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) ، نفریت پرولیفراتیو غشایی ، نفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی به کار می رود.

روش مرجع: نفلومتری

روش ارجح: ECLIA و توربیدومتری

مقادیر طبیعی:  mg/dl  75 - 135

تفسیر: C3 در موارد اکتسابی نظیر واکنش فاز حاد، هپاتیت ویروسی، سرطان ها، دیابت، حاملگی، سارکوئیدوز، آمیلوئیدوز، تیروئیدیت، بیماریهای التهابی شکم، حصبه، پنومونی استرپتوکوکی افزایش و در مواردی نظیر تغییرات النهابی، بیماری عفونی، مراحل اولیه تولید کمپلکس ایمنی مثل SLE ،آرتریت روماتوئید، اندوکاردیت باکتریال تحت حاد، ویرمی و پارازیتمی کاهش می یابد. بیشترین کاهش در میزان C3 در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت پرولیفرایتو غشایی و لیپودیس تروفیک مشاهده می شود. C3  به طور مادرزادی در کمبود مادرزادی C3 و نقص های مادرزادی سیستم کنترل پروتئین (فاکتور H,I) کاهش می یابد.

عوامل مداخله گر:

C3 در دمای اتاق بسیار ناپایدار است. چنانچه نمونه بیش از 1 ساعت بماند سطح کمپلمان به طور کاذب کاهش می یابد. بنابراین سرم را باید به محض رسیدن به آزمایشگاه جدا نمود و منجمد کرد.

 مصرف سیکلوفسفامید در بیماران لوپوس و مصرف دانازول سبب کاهش C3 در شرایط داخل بدن (invivo) می شود.

توضیحات:

 در صورت کاهش شدید یا نبود سطح C3 حتما باید آن را با سرم جدید به همراه کنترل کمپلمان مجدداً تکرار کرد تا موارد مشکوک کاهش سطح C3 به علت عدم حمل و نگهداری صحیح آن تا زمان انجام آزمایش رد گردد.

منابع:

1. Davis ML, Austin C, Messmer BL, et al: IFCC-standardization pediatric reference intervals for 10 serum proteins using the Beckman Array 360 system. Clin Biochem 1996;29(5):489-492

2. Gaither TA, Frank MM: Complement. In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 17th edition. Edited by JB Henry. Philadelphia, WB Saunders Company, 1984, pp 879-892

3. O'Neil KM: Complement deficiency. Clin Rev Allergy Immunol 2000;19:83-108

4. Frank MM: Complement deficiencies. Pediatr Clin North Am 2000;47(6):1339-1354

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه