نام اختصاری: Anti-ds-DNA Ab

سایر نام ها: Anti DNA Ab، آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي،DNA Double-Stranded (dsDNA) Ab IgG Anti-DS DNA Antibody

بخش انجام آزمایش: ایمونولوژی

 نوع نمونه قابل اندازه گیری : سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نيازي به ناشتا بودن نمي باشد.

ملاحظات نمونه گیری : نمونه سرم جدا شده بالافاصله در داخل يخچال قرار گيرد.

موارد عدم پذیرش نمونه : هموليز مي تواند موجب تغيير نتايج آزمايشگاهي مي شود.

شرایط نگهداری: در 4 درجه سانتي گراد به مدت 72 ساعت و در c20-  تا 21 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی :

1.        تشخيص و تست تأییدیه لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE).

2.       پایش دوره بالینی و پيگيري پاسخ به درمان لوپوس اريتمايوز سيستميك (SLE).

3.       تشخیص  لوپوس اريتمايوز القاء شده با دارو و نفریت لوپوسی.

روش مرجع: -

روش ارجح: EIA، RIA

سایر روشها: Indirect immune fluorescent antibody (using Crithidia luciliae)،

 Farr assay، آگلویناسیون لاتکس.

مقادیر طبیعی:

منفی:25 IU/ml  >

حد واسط: 25 – 30 IU/ml

مثبت:  31 – 200 IU/ml

مثبت قوی:  200 IU/ml <

تفسیر: این آنتی بادی در نزدیک به 65% تا 80% مبتلایان به SLE فعال وجود دارد. همچنین بندرت در سایر بیماریهای روماتیسمی و  بیماریهای دیگر از قبیل هپاتیت مزمن، مونو نوکلئوز عفونی و سیروز صفراوی وجود دارد. پاسخ به درمان مناسب این بیماری موجب کاهش تیتر Anti-ds-DNA می شود و وخیم شدن SLE به ویژه با آغاز گلومرولونفریت لوپوسی، موجب افزایش آن می گردد. بیماران دچار  SLE نهفته، دارای مقادبر نزدیک به منفی می باشند.

افزایش سطح :

ü     لوپوس اريتمالوز سيتميك

ü      هپاتيت مزمن

ü      منونوكلئوز عفوني

ü     سيروز اولیه مجاری صفراوي

ü     بيماري هاي خود ايمن از قبيل تب روماتيسمي

عوامل مداخله گر:

 اسكن راديواكتيوي یک رهفته قبل از انجام آزمایش، موجب تداخل در نتايج می گردد.

دارو های افزایش دهنده: پني سيلين ، پروكائين آميد، هيدرالازين.

 

 

توضیحات:

·        اندازه گیری آنتی بادی ضد دو رشته DNA  (Anti-ds-DNA) به وسیله ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم روش غربالگری در اشخاص مبتلا به SLE محسوب می شود.

·        در برخی موارد روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم نتایج منفی کاذب بدنبال دارد. بنابراین روش حساستر اما غیر اختصاصی EIA ارجح می باشد.

·        منفی شدن آزمایش به روش ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم دلیل بر رد وجود Anti-ds-DNA نیست.

·        استفاده از روشهای ELISA در اشخاص مشکوک به SLE توصیه می شود.

·        Anti-ds-DNA قدرت فعال کردن کمپلمان و تمایل به ایجاد کمپلکس ایمنی را داراست. این کمپلکس می تواند در گلومرول های کلیه رسوب نموده و ایجاد آسیب نماید (گلومرولونفریت لوپوسی).

·        تست مرتبط با این آزمون تست آنتی بادی ضد هسته (ANA)  می باشد که در ارتباط با SLE می باشد.

منابع:

  1. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004
  2. سایت مایو کلنیک (Mayo mediacal laboratories).
  3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
  4. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر ميرShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه