مروري بر نكات مهم تست co-testing جهت غربال سرطان دهانه رحم
١- طبق آخرين گايدلاين انجمن كولپوسكوپي و سرويكال پاتولوژي آمريكا (ASCCP) بهترين استراتژي براي غربالگري سرطان دهانه رحم (سرويكس) تست co-testing (انجام همزمان سيتولوژي و HPV در يك نمونه جمع آوري شده از ترشحات واژن و سرويكس مي باشد)

٢- اگر متعاقب يك نمونه پاپ اسمير غيرطبيعي بخواهيم تست HPV انجام دهيم بدليل آنكه منبع سلولهاي اپيتليال در دو مرحله متفاوت شده است به آن Reflex HPV مي گويند، كه حساسيت كمتري نسبت به co-testing دارد.

٣- در اين روش حتمأ بايد از يك روش مورد تأئيد FDA براي اندازه گيري HPV استفاده نمود.

٤- اگر در كشوري هستيم كه يك روش مورد تأئيد FDA براي اندازه گيري HPV نداريم بهتر است از همان پاپ اسمير سنتي براي غربالگري سرطان دهانه رحم و يا سرويكس استفاده كنيم.

٥- از سال ٢٠١٤ به اين طرف طبق مطالعه ATHENA، اگر از پروتكل HPV alone براي غربالگري سرطان دهانه رحم بخواهيم استفاده كنيم، فقط روش Cobas HPV مورد تأئيد مي باشد.

٦- در تست HPV فقط بايد ژنوتيپ هاي high risk بايد مورد بررسي قرار گيرد و گزارش شود.

٧- گزارش ژنوتيپ هاي low risk منجر به إيجاد درمانهاي بيش از حد (over treatment) بيماران مي شود. در حاليكه هيچ نقشي در إيجاد كانسر سرويكس ندارد.

٨- عفونت با HPV در بيش از ٩٠٪‏ موارد طي ١٨ ماه توسط سيستم أيمني بدن پاك مي شود. زماني اين عفونت با ارزش تلقي مي شود كه به عفونت پايدار تبديل شود.

٩- براي پيشگيري از پايدار شدن عفونت HPV رعايت نكاتي نظير درمان مؤثر عفونت هاي واژينال و سرويكس بخصوص عفونت كلاميديايي و HSV، عدم استعمال دخانيات، عدم استفاده از قرص هاى ضدباردارى، مصرف رژيم هاي پر پروتئين، كاهش تعداد شريك هاي جنسي و درمان عفونت در همسر.

١٠- اين احتمال مطرح است که HPV از یک دوره نهفته غیرقابل تشخیص (Non-detectable dormant state) برخوردار بوده که می تواند سالیان بعد مجدداً فعال شود. این مسئله می تواند توضیحی برای وجود HPV در زنانی باشد که سالیان طولانی فقط یک شریک جنسی داشته اند.

١١- فاصله زماني بين هر غربالگری روتین بر مبنای راهنمای سال 2011 به این معنی است:

   - انجام سیتولوژی هر 3 سال یکبار

  - انجام تست دوگانه يا co-testing در سنین 30 تا 64 سال هر 5 سال یکبار

١٢ - طبق گايدلاين ASCCP، زماني بيمار كانديد كولپوسكوپي مي شود كه:

- سيتولوژي نتيجه LSIL و يا بدتر داشته باشد.

- نتيجه تستHPV براي ژنوتيپ هاي ١٦ و ١٨ مثبت باشد.

- نتيجه سيتولوژي ASC-US و HPV مثبت باشد.

گردآوری: ✍️ جناب آقای دكتر سارنگ يونسي 


تاریخ انتشار: 14:15:18 1397/06/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه