نام اختصاری:  2ME  

سایر نام ها: 2- مرکاپتو اتانول

بخش مورد انجام : سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم  تازه

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً ناشتا باشد.

ملاحظات نمونه گیری:-

موارد عدم پذیرش نمونه: سرم همولیز و یا لیمپک قابل قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: 24 ساعت در C 4 ،  مدت طولانی تر در C20-

کاربردهای بالینی: تشخیص افتراقی بین بروسلوز فعال از غیر فعال با تعیین کلاس آنتی بادی موجود در سرم.

مقادیر طبیعی:  در حالت طبیعی منفی

تفسیر:    IgG فرم فعال کلاس آنتی بادی در بروسلوز است. 2ME به عنوان ماده احیاء کننده موجب تجزیه IgM شده در حالی که IgG به این ماده مقاوم است. در نتیجه تیتر قرائت شده مربوط به کلاس IgG است. مثبت شدن تست نشان دهنده عفونت فعال بروسلوز است.

واکنش تداخلی:

1.       سرم همولیز مثبت کاذب می دهد.

2.        چنانچه کمپلمان قبل از آزمایش غیر فعال شود به صورت منفی کاذب جواب می دهد.

توضیحات:

با انجام این آزمایش می توان تأثیر آنتی بیوتیک مناسب را در درمان بیماری تحت مورد بررسی قرار داد..

 

منابع:

 

1.     1. Manual of Diagnostic and Laboratory tests, Mosby’s

2.       کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه