نام اختصاری:  Uric Acid

سایر نام ها: اسید اوریک

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 ml

شرایط نمونه گیری:

1.       برخی منابع توصیه می کنند بیمار بایست ناشتا باشد.

2.       مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتیجه آزمایش را روی برگه بیمار ثبت کنید.

ملاحظات نمونه گیری:

  1.  EDTA یا فلوئورید موجب تداخل در روش اوریکاز می شود.

2. اگزالات موجب تداخل در روش فسفوتنگستات می شود.

 3. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:   72 ساعت در دمای اتاق،  7روز در دمای C 4 و 6 ماه در C 20-  پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1.  اندازه گیری اسید اوریک در تشخیص و درمان نارسایی کلیوی

2. در پایش بیمارانی که داروهای سایتوتوکسیک دریافت می دارند و انواع اختلالات دیگر از جمله نقرس، سرطان خون، پسوریازیس و گرسنگی شدید بکار می رود.

روش مرجع: HPLC فاز معکوس

روش ارجح: روش آنزیماتیک (اوریکاز)

سایر روشها: کالریمتریک (فسفوتنگستات)

مقادیر طبیعی:

بزرگسالان:

مردان:  0.26 – 0.45 mmol/L  یا  4.4 – 7.6 mg/dl

زنان:     0.14 – 0.40 mmol/L یا  2.3 – 6.6 mg/dl

 

کودکان: 0.12 – 0.32 mmol/L یا 2.0 – 5.5 mg/dl

نوزادان: 1.2–0.36 mmol/L     یا 2.0 – 6.2 mg/dl   

تفسیر: هایپراورسمی غالباً به غلظت اسید اوریک بالاتر از mg/dl 8  در مردان و بالاتر از

 mg/dl 7 در زنان اطلاق می شود.

افزایش سطح: افزایش مصرف نوکلئوتید های پورینی، خطا های ژنتیکی در متابولیسم پورین ها، سرطان متاستاز داده، شیمی درمانی، مولتیپل مایلوما، همولیز، رابدومیولیز، ورزش سنگین، سوختگی ها، له شدگی ها، تشنج صرعی، انفراکتوس میوکارد، کاهش تصفیه کلیوی ایدیوپاتیک (GFR)، بیماری مزمن کلیوی، اسیدوز، هیپوتیروئیدی، توکسمی حاملگی،  هیپر لیپوپروتئینمی، الکلیسم، شوک.

کاهش سطح: بیماری ویلسون، سندرم فانکونی، مسمومیت با سرب، آتروفی زرد کبدی.

واکنش تداخلی:

افزایش دهنده ها: استرس، داروهایی نظیر اسید آسکوربیک، آسپرین، کافئین، سیس پلاتین، دیازوکسید، اپی نفرین، اتامبوتول، لوودوپا، اسید نیکوتینیک، فنوتیازین ها، تئوفیلین.

کاهش دهنده ها: داروهای حاجب اشعه X، داروهایی نظیر دسفرال، متیل دوپا، آلوپورینول، آسپرین (دوز بالا)، آزوتیوپرین، کلوفیبرات، دیورتیک ها، کورتیکواستروئیدها، استروژن ها، انفوزیون های گلوکز، گانفیزین، مانیتول، پروبنسید و وارفارین.

توضیحات:

 جهت بررسی مبتلایان به سنگ کلیه میزان اسید اوریک ادرار ارزیابی می شود.

منابع:

1.     1Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 4th edition, Edited by CA Burtis, ER Ashwood, WS Bruns. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2006;24:803-807

2.  کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالميShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه