نام اختصاری: TF

سایر نام ها: ترانسفرین، Iron binding protein، Siderophilin

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 0.6

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. سرم باید بدون لیپمی یا همولیز باشد.

 2. نمونه در جای سرد (4 درجه سانتی گراد) قرار گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: سرم ایکتریک، لیپمیک و همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

·        سرم تازه در C 4 نگهداری می شود.

·        در دمای C 4 به مدت 7 روز و در دمای C 20-  به مدت 6 ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی: آزمایش ترانسفرین همراه با آهن و TIBC برای تشخیص افتراقی آنمی بیماریهای مزمن، سیدروبلاستیک، فقر آهن ، ارزیابی تالاسمی و اضافه بار آهن به ویژه هموکروماتوز ارثی کاربرد دارد.

روش ارجح: روش ایمونوشیمی، نفلومتری، RID

روش متداول: RID، نفلومتری

مقادیر طبیعی:  mg/dl 200 - 360

تفسیر:

در هموکروماتوز ارثی آهن سرم معمولا mg/dl 150 <  و درصد اشباع ترانسفرین بالای 60% می باشد. در وضعیت اضافه بار آهن پیشرفته درصد اشباع ترانسفرین اغلب بیش از 90% است. مقادیر افزایش اشباع ترانسفرین در هموکروماتوز، افزایش مصرف آهن ، کمبود ویتامین B6 ، آنمی آپلاستیک و کاهش اشباع ترانسفرین در بدخیمی ، آنمی فقر آهن، آنمی حاصل از بیماری های مزمن، عفونت و نئوپلاسم آهن دیده می شود.

 

عوامل مداخله گر:

مصرف استروژن ها، ضد بارداری های خوراکی باعث افزایش و مصرف آسپارژیناز، دکستران، کورتیکوتروپین، کورتیکواستروئید ها و تستوسترون باعث کاهش مقادیر سرمی می شود.

توضیحات:

·        اندازه گیری آهن سرم، TIBC و درصد اشباع ترانسفرین باید به عنوان آزمون اولیه ارزیابی کمبود آهن به کار رود.

·        اندازه گیری فریتین و رسپتور ترانسفرین محلول در تشخیص و پایش بیماران التهابی مؤثر است.

منابع:

1. Silverman LM, Christenson RH, Grant GH: Amino acids and proteins. In Textbook of Clinical Chemistry. Edited by NW Tietz. Philadelphia, WB Saunders Company, 1986, pp 519-618

2. Ramsay WNM: The determination of the total iron binding capacity of serum. Clin Chim Acta 1957;1:221-226

3. Tsung SH, Rosenthal WA, Milewski KA: Immunological measurement of transferrin compared with chemical measurement of total iron binding capacity. Clin Chem 1975;21:1063-1066

4. Buffone GJ, Lewis SA, Losefsohn M, Hicks JM: Chemical and immunochemical measurements of total iron binding capacity compared. Clin Chem 1978;24:1788-1791

5. Markowitz H, Fairbanks VF: Transferrin assay and total iron binding capacity. Mayo Clin Proc 1983;58:827-828

6. Szoke D, Panteghini M: Diagnostic value of transferrin. Clin Chim Acta (2012), doi:10.1016/j.cca.2012.04.021
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه