نام اختصاری: TP

سایر نام ها: پروتئین تام خون، پروتئین توتال سرم

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 mL

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. از مصرف غذاهای پر چرب قبل از انجام آزمایش پرهیز شود. چون لیپمیک بودن نمونه در نتیجه آزمون تداخل می کند.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.

2. نمونه نباید به مدت زیاد در دمای اتاق بماند زیرا تبخیر نمونه باعث افزایش پروتئین تام خون می شود.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.

شرایط نگهداری: نمونه به مدت 7 روز در  C 4 و 6 ماه در C 20-  پایدار است.

کاربردهای بالینی: اندازه گیری پروتئین توتال در تشخیص و درمان انواع بیماریهای مرتبط با  کبد، کلیه، مغز استخوان، و همچنین سایر اختلالات متابولیکی و یا تغذیه ای کاربرد دارد.

روش مرجع: کجلدال

روش ارجح و متداول: بیوره

سایر روشها: رفراکتومتری، توربیدومتری، نفلومتری

 

مقادیر طبیعی:

یک سال و بالاتر:  6.3 - 7.9 g/dL

مقادیر مرجع برای اطفال  کمتر از یک سال تعیین نشده است.

تفسیر:

افزایش سطح: هیپرگاماگلوبولینمی، گاماپاتی های پلی کلونال و منوکلونال، هیپر پروتئینمی کاذب

کاهش سطح: گاستروانتروپاتی ها، سوختگی های شدید، سندرم نفروتیک، کمبود شدید پروتئین، بیماری های مزمن کبدی، سوء جذب، سوء تغذیه، آگاما گلوبولینمی، کاهش سنتز پروتئین

واکنش تداخلی: در شرایط داخل بدن (invivo) مصرف استروئیدهای آنابولیک، کلوفیبرات، پروژسترون، اپی نفرین باعث افزایش و مصرف آلوپورینول و استروژن باعٍث کاهش مقدار می گردد. در شرایط آزمایشگاهی (invitro) دکستران افزایش دهنده پروتئین های تام سرم می باشند.

توضیحات: منظور از پروتئین توتال مجموعه آلبومین و گلوبولین های خون است و برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد پروتئین های سرم الکتروفورز پروتئین انجام می شود.

منابع:

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CABurtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1994

 

2. Killingsworth LM: Plasma proteins in health and disease. Crit Rev Clin Lab Sci 1979;11:1-30

 

3. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر ميرShortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه