نام اختصاری: Pyrovate

سایر نام ها: پیرووات،  Pyrovic Acid Blood

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل ، سرم ، مایع نخاع

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml  لوله جمع آوری حاوی ml 2.5 اسید پرکلریک %6

شرایط نمونه گیری:

 1. بیمار  می بایست ناشتا باشد (حداقل 4 ساعت(.

2. جمع آوری خون و آماده سازی آن مطابق با پروتوکل کیت سریعاً (به دلیل ناپایدری پیرووات در خون) صورت گرفته و ml 1 نمونه خون به لوله های مخصوص پیروات انتقال یابد.

3. لوله ها در جای سرد قرار گیرد و سپس به شدت تکان داده شود.

ملاحظات نمونه گیری: به دلیل کاهش سریع پیروات در خون آزمایش باید سریعاً انجام گردد یا تا زمان آزمایش در C20- قرار گیرد. فیلترهای فاقد پروتئین همراه متالوفسفریک اسید (MPA) برای سنجش پیروات مناسب هستند. بیمار باید ناشتا و در حالت استراحت باشد. تاریخ انقضای لوله های مخصوص پیروات چک گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 1. عدم استفاده از لوله های مخصوص جمع آوری و قرار دادن در جای سرد

2. استفاده از هرنوع ماده ضد انعقاد در لوله های مخصوص نمونه گیری موجب رد آن می گردد.

شرایط نگهداری: نمونه خون در C 4 به مدت 15 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: در بیماری های شدید کبدی ، نارسایی شدید قلبی، مسمومیت شدید با فلزات سنگین، دیابت شیرین حساس به انسولین، کتوز دیابتیک، بری بری پیشرفته، کمبود تیامین، سندرم Reye’s

روش ارجح: تبدیل پیروات به لاکتات در ph=7.5

 

مقادیر طبیعی:

خون وریدی:   0.3 - 0.9 mg/dl        یا 34 - 103 µmol/L

خون شریانی: 0.02 - 0.08 mg/dl    یا 2 - 9 µmol/L

تفسیر: افزایش نسبت لاکتات به پیروات (L:P) معمولاً در اختلالات ارثی زنجیره تنفسی، اختلالات چرخه کربس و کمبود پیروات کربوکسیلاز مشاهده می شود.

اختلال در زنجیره تنفسی ممکن است به بالارفتن L:P > 20 بینجامد.

میزان L:P پایین اشاره به اختلال ارثی متابولیسم پیروات دارد. نقص کمپلکس پیروات دهیدروژناز منجر به کاهش نسبت L:P < 10 می شود.

سطح بالا رفته نسبت L:P در مایع نخاع همراه با نسبت L:P نرمال در خون حاکی از بیماران با اختلال نرولوژیک دارد. نمونه خون و مایع نخاع بایستی در یک زمان جمع آوری گردد.

افزایش سطح:  بیماران شدید کبدی، نارسایی شدید قلبی، مسمومیت شدید با فلزات سنگین، دیابت شیرین حساس به انسولین ، کتوز دیابتیک، بری بری پیشرفته، کمبود تیامین، سندرم Reye’s ، بیماری فون ژیرکه

کاهش سطح: اختلال ارثی متابولیسم پیروات به علت نقص در آنزیم پیروات دهیدروژناز

عوامل مداخله گر:

1-    بیماری Mc Ardle    2- ورزش شدید    3- عدم ناشتایی

توضیحات:

·        این آزمایش اساساً برای محاسبه نسبت لاکتات به پیروات به کار رفته و همراه با اندازه گیری گلوکز برای تشخیص هیپرترمی بدخیم به کار می رود.

·        لاکتات در لوله های غیر مخصوص پس از یک دقیقه کاهش میابد.

·         نمونه گیری خون کامل و مایع نخاع بایست در یک زمان صورت گیرد.

 

منابع:

1. Munnich A, Rotig, A, Cormier-Daire V, Rustin P: Clinical presentation of respiratory chain defects. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, D Valle, et al. New York, McGraw-Hill Book Company, 2001, pp 2261-2274

2. Robinson BH: Lactic acidemia: disorders of pyruvate carboxylase and pyruvate dehydrogenase. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, D Valle, et al. New York, McGraw- Hill Book Company, 2001, pp 2275-2296

3. Shoffner JM: Oxidative phosphorylation diseases. In The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. Eighth edition. Edited by CR Scriver, AL Beaudet, D Valle, WS Sly, et al. New York, McGraw- Hill Book Company, 2001, pp 2367-2424
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه