نام اختصاری: Pro BNP

سایر نام ها:  Ramp NT – Pro BNP assay

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل EDTA دار، سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتا بودن ندارد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.

 2. یک در خواست کلی از مشخصات و سابقه بیمار را مستند کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: استفاده از خون هپارینه

شرایط نگهداری: نمونه باید حداکثر تا 2 ساعت بعد از خون گیری آزمایش شود. در غیر این صورت تا 7 روز در دمای C 4  و یک سال در C20-  می توان نگهداری شود.

کاربردهای بالینی: برای تشخیص بالینی بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) از جمله ( نارسایی سیستولیک، دیالستولیک و دریچه ای) و کاردیوپاتی انسدادی هیپرتروفیک کاربرد دارد.

روش مرجع:RIA  

روش ارجح: الکترو کمی لومینوسانس، Elisa

سایر روشها:   Rapid test ( ایمنولوژیک)

 

مقادیر طبیعی:

مردان 45 سال و پایین تر :  10 - 51 pg/ml  

مردان 46 تا 82 سال:          10 - 135 pg/ml

مردان 83 سال و بالاتر:          10 - 138 pg/ml

زنان 46 سال و پایین تر:     10 - 140 pg/ml

زنان 47 سال تا 82 سال:    10 - 258 pg/ml

زنان 83 سال و بالاتر:       10 - 263 pg/ml       

تفسیر: مقادیر کمتر از  300 pg/ml  تا 98% احتمال نارسایی احتقانی قلب را رد می کند. مقادیر بالای 450 pg/ml  برای بالغین زیر 50 سال با احتمال وقوع CHF  سازگار است. در حالی که در افراد 50 سال و مسن تر تشخیص قطعی CHF مقادیر بالای  900 pg/ml و در غیاب نارسایی کلیوی می باشد.

واکنش تداخلی: ندارد

توضیحات: برای انجام این آزمایش در این مرکز از دستگاه RAMP استفاده می شود.

منابع:

1. Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J: NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1,256 patients; The International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J 2006;27:330–337

2. van Kimmenade R, Pinto YM, Bayes-Genis A: Usefulness of intermediate amino-terminal pro-brain natriuretic peptide concentrations for diagnosis and prognosis of acute heart failure. Am J Cardiol 2006;98:386–390

3. DeFilippi C, van Kimmenade R, Pinto YM: Amino-terminal pro–B-type natriuretic peptide testing in renal disease. Am J Cardiol 2008;101[suppl]:82A– 88A
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه