نام اختصاری: Oxalat

سایر نام ها: اگزالات، Oxalic Acid

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته یا رندم (تصادفی)

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml در لوله های پلاستیکی عاری از فلز یا لوله های شیشه ای اسیدواش شده

شرایط نمونه گیری:

1-    شرایط جمع آوری ادرار  صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود.

2-    اضافه کردن 30 میلی لیتر از اسیدکلریدریک 6 نرمال بعد از پایان جمع آوری ادرار 24 ساعته ( در مدت 4 ساعت بعد از پایان جمع آوری )

3-    بعد از اضافه کردن اسیدکلردریک 6 نرمال PH نمونه جمع آوری شده بایست ما بین 2.5 تا 3 باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    قبل از برداشتن 5 میلی لیتر از ادرار 24 ساعته آن را خوب مخلوط کنید.

2-    حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

3-    در  حین جمع آوری نمونه ادرار از استعمال دوز بالای ویتامین C ( بیش از  gr2 خوراکی در 24 ساعت) اجتناب گردد و رژیم غذایی عادی رعایت گردد.

شرایط نگهداری:

نمونه ادرار در دمای C 4  و C20-  به مدت 7 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    پایش درمان برای سنگ های کلیوی.

2-    شناسایی اگزالات افزایش یافته به عنوان یک عامل خطر برای تشکیل سنگ کلیه

3-    تشخیص هیپراگزالوری اولیه یا ثانویه

روش های متداول: GC، HPLC، کاپیلاری الکتروفورز، آنزیماتیک

مقادیر طبیعی:

در ادرار رندوم واحد گزارش شده mmol/L می باشد که مقادیر مرجع برای آن تعیین نشده است.

ادرار 24 ساعته:  0.11 – 0.46 mmol/24 hr  or   9.7- 40.5  mg/24 hr

تفسیر:

افزایش اگزالات ادرار به بیش از mmol/24 hr 0.46  می تواند نشان دهنده شرایطی همچون هیپراگزالوری ثانویه (سوء جذب چربی)، هیپراگزالوری اولیه (کمبود آنزیم آلانین گلی اگزالات ترانسفراز و گلیسریک دهیدروژناز)

عوامل مداخله گر: هیپراگزالوری ایدیوپاتیک و برداشت بیش از حد ویتامین C و اگزالات رژیمی

افزایش دهنده ها: اسید آسکوربیک، اتیلن گلیکول، مصرف توت فرنگی، گوجه فرنگی، اسفناج، ژلاتین، داروی بیهوشی متیل آکسی فلوران.

کاهش دهنده ها: مصرف نیفیدپین و پیریدوکسین

توضیحات:

1-    ظروف درپوش فلزی برای جمع آوری ادرار مناسب نیستند.

2-    وجود کلسیم ، گلوکز و اسیداگزالواستیک در ادرار در واکنش کالریمتریک تداخل می کند.

منابع:

1. Mizock BA: The hepatosplanchnic area and hyperlactatemia: A tale of two lactates. Crit Care Med 2001;29(2):447-449

2. Duke T: Dysoxia and lactate. Arch Dis Child 1999;81(4):343-350
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه