نام اختصاری: Hb A1C

سایر نام ها: هموگلوبین گلیکوزیله،  HA1C,Blood , Glycosylated Hb , Glyco HGb

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل (EDTA یا هپارینه)، گلبول های قرمز شسته شده یا همولیزات

حجم نمونه مورد نیاز: 3 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

2. دانستن سابقه بیماری دیابت حائز اهمیت می باشد.

 3. از لخته شدن نمونه خون اجتناب گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه لخته قابل قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: در دمای C 4 به مدت 7 روز و در دمای اتاق به مدت 24 ساعت پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی کنترل دراز مدت دیابت و چگونگی روند درمان بیماران دیابتی.

 این آزمون شاخص دراز مدت (6 الی 8 هفته) میانگین سطح گلوکز خون بیمار است.

روش مرجع: HPLC

روش ارجح: کروماتوگرافی تعویض یونی

روشهای متداول: Tina-quant (RochEP ( آگارز ژل)، کروماتوگرافی ستونی تعویض کاتیونی، HPLC، کالریمتریک (تیوباربیتوریک اسید)، اسپکتروفتومتری، RIA، Isoelectric Focusing، کروماتوگرافی گرایشی

مقادیر طبیعی:

18 سال و بالاتر :  % 4 - 6

مقادیر مرجع برای افراد  زیر 18 سال تعیین نشده است.

تفسیر: تشخیص دیابت بر اساس معیار انجمن دیابت آمریکا (ADA)

Hb1AC  6.5  %< =  دیابت

 

هدف های درمانی کنترل گلیسمی بزرگسالان :

اقدام پیشنهادی برای درمان Hb1AC بالای 8% می باشد. اقدام پیشنهادی برای کودکان Hb1AC بالای 8% و برای نوجوانان و جوانان Hb1AC بالای 7.5% می باشد. هدف درمان پایین آوردن Hb1AC به کمتر از 7% می باشد.

افزایش سطح:

1-    بیماران دیابتی که بیماری آنان به تازگی تشخیص داده شده است.

2-    بیمار دیابتی که به اندازه کافی کنترل نشده باشد، یا بیمار رعایت نکند.

3-    هیپرگلیسمی غیر دیابتی (مانند پاسخ استرس حاد، سندرم کوشینگ، فئوکروموسیتوم، گلوکاگونوما، درمان با کورتیکواستروئیدها، آکرومگالی)

4-    دیابت بارداری

کاهش سطح:

1-    کم خونی همولیتیک

2-    خونریزی مزمن

3-    نارسایی مزمن کلیه

 

عوامل مداخله گر:

1-    هموگلوبینوپاتی ها

2-    افزایش طول عمر گلبول قرمز

3-    هموگلوبین کاربامیله در بیماران اورمیک، هیدروکلروتیازید، مورفین، پروپرانول و HbF موجب اختلال در اندازه گیری صحیح HbA1C می گردند.

توضیحات:

·        مقادیر اندازه گیری شده تحت تأثیر نوسانات روزانه قند و همچنین عواملی مانند ورزش یا تغذیه اخیر نمی باشد.

·        توصیه می شود هموگلوبین گلیکوریله در افراد دیابتیک باید هر 4- 3 ماه اندازه گیری شود.

·        در موقعیت های کلینیکی مانند دیابت، حاملگی یا درمان شدید هر 4 هفته اندازه گیری انجام شود.

·        از آزمایش های مرتبط می توان به اندازه گیری قندخون، گلوکز ادرار، تست تحمل گلوکز، گلوکز پس از صرف غذا، گلوکاگن و سنجش انسولین اشاره کرد.

منابع:

1. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al: Translating the A1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008 Aug;31:1473-1478

2. Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al: Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care 2003 Jan;26:S106-S108

3. American Diabetes Association: Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diabetes Care 2009 Jan;32:S1
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه