نام اختصاری: APL-A2R ، PLA2R

سایر نام ها: آنتی فسفولیپاز رسپتور A2

Anti phospholipase A2 Reseptor, Serum, Anti-PLA2R,

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز: 1ml  (حداقل 0.5 ml)

شرایط نمونه گیری: شرایط خاصی ندارد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.      مطابق دستورالعمل آزمایشگاه از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. خون را در تیوب های ژل دار جداکننده سرم بریزید.

2.      بالافاصله نمونه جمع آوری شده را حداقل چهار مرتبه به خوبی سرو ته نمایید تا یکنواخت گردد.

3.       محل خونگیری از بیمار را از لحاظ خونریزی بررسی نمایید. ترجیحاً با باندهای فشاری پانسمان نمایید.

4.      سرم جدا شده باید شفاف و بدور از فیبرین، همولیز، لیپمیک ، ایکتریک و عاری از آلودگی باشد.

5.      در صورت نمونه گیری در خارج آزمایشگاه بالافاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.      ذوب و فریز مکرر نمونه

2.      همولیز شدید نمونه (Gross Hemolysis)

3.      نمونه های گرما دیده و آلوده شده

شرایط نگهداری:

1.      حداکثر دو ساعت پس از نمونه گیری ، نمونه را سانتیرفیوژ نموده و سرم را جدا نمایید. نمونه را در تیوب های دربدار جمع آوری نموده و تا زمان آزمایش در یخچال نگه داری نمایید.

2.      در صورت تأخیر در انجام آزمایش نمونه را در فریزر (-20oC) نگهداری نمایید.

3.      نمونه در دمای اتاق به مدت 8 ساعت، در دمای یخچال (2-8oC) 14 روز در فریزر 1 ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1.      تشخیص گلومرولونفریت غشایی اولیه (PMGN: PMN)

2.      تشخیص افتراقی نفروپاتی غشایی اولیه از ثانویه

اطلاعات بالینی:

نفروپاتی غشایی (MN) یک بیماری نادر و مزمن کلیوی همراه با تجمع کمپلکس ایمنی در غشای پایه گلومرولی می باشد که منجر به آسیب سد فیلتراسیون گلومرولی و متعاقب آن پروتئینوری می گردد. مطالعات اخیر نشان داده تقریباً  70 درصد بیماران نفروپاتی غشایی اولیه (PMN) کمپلکس های ایمنی حاوی اُتوآنتی بادی بر علیه گیرنده فسفولیپاز A2 پروتئین نوع M سلول پدوسیت (anti-PLA2R) دارند. شواهد همچنین حاکی از این است که سطوح آنتی بادیهای anti-PLA2 با فعالیت و پیشرفت بیماری مرتبط است. حضور آنتی بادیهای anti-PLA2 همچنین می تواند به طور بالقوه جهت افتراق PMN از سایر موارد سندرم نفروتیک بکار گرفته شود البته در صورتی که بیوپسی بافت کلیه امکان پذیر نباشد.

در میان بیماران مزمن کلیوی منتظر پیوند کلیه، سطوح بالای anti-PLA2 می تواند احتمال زیاد برگشت بیماری پس از پیوند را پیش گویی نماید.

دو روش ایمونوفلوئورسانس و الایزا جهت شناسایی گیرندهA2 آنتی فسفولیپاز  وجود دارد.

روش ارجح: IFA

سایر روشها: ELISA

مقادیر طبیعی:

کیفی: منفی

کمی:  < 1/10 (به روش IFA)       < 14 RU/mL (به روش ELISA)

تفسیر:  ماحصل درمان را می توان با اندازه گیری  تیتر اُتوآنتی بادیهای PLA2R پایش نمود. بنابراین افزایش، کاهش و یا ثابت باقی ماندن این اتوآنتی بادیها در فرد مبتلا (تغییرات کلنیکال) می تواند جهت پایش بیماری، پیش آگهی، عود و بازگشت بیماری بعد از پیوند کلیه ارزشمند باشد. نفریت غشایی به دو فرم اولیه و ثانویه (SMN) وجود دارد. افتراق این دو فرم نیز دارای اهمیت بالینی می باشد. فرم SMN احتمالاً به دنبال عفونت، سوء استعمال سموم و توکسین ها، کلاژنوزیس، سایر بیماری های خودایمن و تومورها ایجاد گردد. لذا با از بین رفتن بیماری زمینه ای، این نوع نفروپاتی بهبود می یابد. تشخیص MN  به وسیله بیوپسی کلیه و بررسی بافت کلیه با میکروسکوپ الکترونی ممکن می باشد. پاتولوژیست  می تواند با مشاهده رسوب کمپلکس های ایمنی در خارج از غشاء پایه گلومرولی MN را تأیید کند. تشخیص سرولوژی MN یک روش تشخیصی سریع و بی استرس و غیر تهاجمی می باشد. این اُتوآنتی بادیها برای تشخیص PMN بسیار مفید و اختصاصی می باشند بطوری که در 70 الی 75 درصد بیماران یافت شوند. این اُتوآنتی بادیها در اهداء کنندگان خون و بیماران نفریت لوپوسی دیده نشده اند.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

1.      نتیجه تست به تنهایی جهت تشخیص بیماری کافی نمی باشد و می بایست در کنار سایر اطلاعات کلنیکی تفسیر گردد.

2.      تشخیص افتراقی PMN از SMN نباید با نتیجه یک تست (Anti-PLA2R) به تنهایی  صورت گیرد. بلکه بایستی به همراه معاینات بالینی و سایر تست های آزمایشگاهی تشخیص افتراقی صورت گیرد.

3.      عدم وجود Anti-PLA2R در گردش خون ابتلا به PMN را رد نمی کند.

4.      همولیز شدید نمونه منجر به اختلال در صحت نتایج آزمایش می گردد.

5.       آلوده شدن نمونه، ذوب و فریز مکرر و قرار گرفتن نمونه در معرض گرما می تواند منجر به نتایخ کاذب گردد.

اطلاعات تکمیلی:

آنتی بادی بر علیه رسپتور فسفولیپاز A2، جهت تشخیص گلومرونفریت غشای اولیه (PMN) کاربرد دارد. PMN یک بیماری التهابی مزمن کپسول کلیوی (گلومرول های کلیوی) می باشد که همراه با کاهش پیشرونده در عملکرد کلیه می باشد.  مکانیسم اتوایمیون PMN  برای اولین بار در سال 2009 کشف گردد که طی این مکانیسم اُتوآنتی بادی ها با گلیکوپروتئین های بین غشایی در سطح پدوسیت های گلومرول های انسانی واکنش می دهند. دو گروه عمده از رسپتور فسفولیپاز A2 معرفی شده اند که نوع M و نوع N می باشد. نوع M، آنتی ژن هدف اصلی آنتی بادیهای در جریان خون افراد مبتلا به MN می باشد. این آنتی بادی ها به رسپتور فسفولیپاز A2 در سطح پدوسیت ها متصل می شوند و کمپلکس ایمنی ایجاد شده در سطح غشاء پایه گلومرولی منجر به فعال شدن سیستم کمپلمان می شود و متعاقباً منجر به آسیب به سلول های پدوسیت و سد خونی- ادراری می شود. طی این سلسله واکنش ها آسیب به گلومرول های کلیوی منجر به ورود پروتئین در ادرار و متعاقباً پروتیئنوری می گردد. PMN یک اختلال کلیوی شایع همراه با سندروم نفروتیک می باشد که با افزایش پروتئینوری و اختلال نقص کلیوی همراه می باشد. PMN در هر دو جنس و تمامی سنین مشاهده گشته اما در مردهای بالای 40 سال و سفید پوستان شایع تر می باشد. PMN در نوزادان نادر است و حدود 3-2 درصد اختلالات کلیوی را شامل می شود. حدود 80 درصد بیماران PMN سندروم نفروتیک به همراه ادم شدید در پلک چشم و پاها دارند و کاهش وزن دارند. 20 درصد افراد مبتلا بدون علائم می باشد. 50 درصد، هماچوری میکروسکوپیک، آلبومینوری و گلوکوزوری دارند. 70 درصد بیماران در شروع بیماری فشار خون و عملکرد کلیوی نرمال دارند.

          منابع :

1.            M-type phospholipase A2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy.

Beck LH Jr1, Bonegio RGLambeau GBeck DMPowell DWCummins TDKlein JBSalant DJ. N Engl J Med. 2009 Jul 2;361(1):11-21.

 

2.            Membranous nephropathy. De Novo Autoantibodies specific for the phospholipase A2 receptor in recurrent andDebiec H1, Martin LJouanneau CDautin GMesnard LRondeau EMousson CRonco P.Am J Transplant. 2011 Oct;11(10):2144-52.

 

3.   Pathophysiological advances in membranous nephropathy: time for a shift in patient's care.1, Debiec H2. Lancet. 2015 May 16;385(9981):1983-92.

4.   Anti-PLAR antibodies in membranous nephropathy: ready for routine clinical practice?Hofstra JM1, Wetzels JF. Neth J Med. 2012 Apr;70(3):109-13.

 

5. Mayo mediacal laboratories, https://www.mayomedicallaboratories.com/test   catalog/Clinical+and+Interpretive/64327

6.            ARUP laboratories, http://ltd.aruplab.com/
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه