بیوپسی بیضه (Testicular biopsy)


نمونه : بافت بیضه

 

ملاحضات نمونه گیری:

 بیوپسی باز برای ارزیابی باروری در مردان صورت می گیرد.

بیوپسی ترانس اسکروتال بیضه نباید برای تشخیص بدخیمی انجام شود چون تخلیه نرمال لنفاوی بیضه را تغییر می دهد.

بیوپسی باز برای تومور باید فقط در پروسه حین عمل انجام  شود.

و اگر به دنبال برش انجمادی (Frozen Section) تشخیص بدخیمی داده شود می توان همان موقع ارکیدکتومی (تخلیه بیضه) انجام داد.

برای ارزیابی ناباروری باید بیوپسی دو طرفه انجام شود.

 

روش:

 بافت تازه : آماده سازی نمونه مرطوب (Wet touch)  برای مشاهده اسپرماتوزای متحرک و دم دار انجام می شود.

بافت فیکس شده: میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی

به دلیل اینکه فیکساتیو فرمالین بافت بیضه را تغییر می دهد نبایست استفاده شود و فیکساتیو Bonin  یا Zenker توصیه می گردد.

 

کاربرد:

 ارزیابی ناباروری

بیوپسی، محدود شده به مردانی می باشد  که آزوسپرمی به همراه بیضه با اندازه و قوام نرمال، وازدفران قابل تشخیص و سطح FSH نرمال دارند.

 

تفسیر:

 تشخیص علت ناباروری و خصوصا افتراق بین آزوسپرمی انسدادی و نارسایی اولیه بیضه.

 

Reference:

Wein AJ et al .Campbell - walsh Urology. 10th ed. 2011. Elsevier. 

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه