بیوپسی مایع پلور (Pleural biopsy)


نمونه: مایع پلور توسط آسپیراسیون با سوزن ظریف، بیوپسی سوزنی ترانس توراسیک، بیوپسی توراکوسکوپیک با کمک ویدئو (VAST)

Video-assisted thorascopic biopsy  Transthoracic needle biopsy,  FNA biopsy,

 

روش:

بافت تازه: بررسی میکربیولوژیک

بافت فیکس شده: میکروسکوپ نوری، ایمونوهیستوشیمی (IHC)، میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی)

مایع پلور برای آزمایش میکروبیولوژی و سیتولوژی

 

کاربرد:

برای ارزیابی پلورال افیوژن (تجمع مايع بين ريه و قفسه سينه)، آمپیم (تجمع چرک در حفرات بدن از جمله پرده جنب)، بیماری گرانولوماتوز و تومورها

 

تفسیر:

ارزیابی میکروسکوپی،  فرایند  پاتولوژیک را نشان می دهد.

 تشخیص اُرگانیسم های عفونی و تشخیص نوع ، مرحله و درجه تومور

 

Reference:

Corrin B. Pathology of the lungs. 3rd ed 2011. Churchill Livingston.


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه