بیوپسی عصب (Nerve biopsy) 


نمونه: بافت عصبی


ملاحظات نمونه گیری:

در اکثر موارد نمونه از عصب سورال است.

بیوپسی از عصب باید بدون آسیب برداشته شود و با clamp فیکس شود

فیکساتیو اختصاصی نیاز است و باید سریع بعد از برداشتن نمونه آن را در فیکساتیو قرار داد.

 بیوپسی عصب باید فقط در مراکز اختصاصی و با امکانات مناسب و بعد از مشورت با پاتولوژیست گرفته شود.

 

روش :

بافت تازه : برش انجمادی (Frozen section) ، ایمونوفلورسانس

بافت فیکس شده : میکروسکوپ نوری، ایمونوهیستوشیمی(IHC)،  میکروسکوپ الکترونی(فیکساسیون اختصاصی)

 

کاربرد :

 ارزیابی آگزونوپاتی ها،  نوروپاتی های دمیلینه

 

تفسیر:

تشخیص دژنراسیون آکسون ها یا دمیلیناسیون سگمنتال و تقسیم بندی نوروپاتی

 

Reference :

Rosai and Ackerman's  surgical pathology


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه