سیتولوژی مایع نخاع (Cerebrospinal fluid (CSF) cytology)


نمونه: مایع نخاع

ملاحظات نمونه گیری:

انتقال سریع نمونه به آزمایشگاه برای تهیه لام ضروری است.

 اگر چند ساعت از گرفتن نمونه گذشته به آزمایشگاه اطلاع دهید.

روش:

با سایتوسانتریفیوژ لام تهیه می شود و با پاپانیکولا، رومانوفسکی یا رایت رنگ می شود.

ممکن است رنگ آمیزی ایمونوهیستو شیمی(IHC) برای ارزیابی مارکرهای سطحی در لنفوم یا لوسمی نیاز باشد.


کاربرد:

مانیتورینگ نئوپلازی، لوسمی، لنفوم، متاستاز به سیستم اعصاب مرکزی (CNS)  یا تومورهای اولیه

 

تفسیر:

صحت تشخیص تومور مستقیماً به گسترش و درگیری لپتومننژها مرتبط است.

اگر چند بار CSF بررسی شود احتمال تشخیص بالا میرود.

 احتمال مثبت کاذب هم در تشخیص وجود دارد.

 

Reference:

Gray W and Kocjan Geds. Diagnostic cytopathology

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه