بیوپسی استخوان (Bone biopsy):


نمونه: بافت استخوان

روش:

با توجه به تشخیصی که مد نظر پزشک است از یکی از روشهای ذیل بیوپسی گرفته می شود:

Trephine needle biopsy, Open surgical biopsy, Fine needle aspiration 

 

بافت تازه برای کشت میکروبی و سیتوژنتیک در صورت لزوم ارسال می شود.

 در اکثر موارد مشاوره بین پاتولوژیست، رادیولوژیست و پزشک معالج ضروریست.

از آنجایی که نمونه باید دکلسیفیه شود معمولاً فروزن سکشن (برش انجمادی) انجام نمی شود.

 

کاربرد:

تشخیص کیستهای استخوان  (Bone cysts)

استئومالاسی Osteomalacia) )

ریکتز Rickets))

بیماری پاژه  Paget' s disease))

استئودیستروفی کلیه Renal  osteodystrophy)

هیپرپاراتیروئیدیسم HyperParathyroidism)

شک به استئومیلیت  (Suspected osteomyelitis)

شک به نئوپلاسم اولیه و ثانویه  (Suspected  primary& secondary neoplasm)

 

تفسیر:

تشخیص و طبقه بندی تومورهای خوش خیم

تشخیص بدخیمی های اولیه و ثانویه

اختلالات دمینرالیزه

بعضی بیماری های متابولیک


                      Reference:

                      Rosai and Ackerman̓s surgical pathology


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه