نام اختصاری: Cp

سایر نام ها: سروپلاسمین، Copper Oxidase، Ferroxidase

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: 1 mL

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار 4 ساعت ناشتا باشد (غیر ناشتا نیز قابل قبول است).

ملاحظات نمونه گیری:  

1. نمونه گیری از خون وریدی صورت گیرد.

2.       محل نمونه گیری را از نظر خونریزی بززسی نمایید.

3.     نمونه گرفته شده را روی یخ نگه دارید.

4.     سریعاً  خون را ساتریفیوژ کرده و سرم را تا زمان آزمایش در جای سرد نگه دارید

5.     جهت حمل ونقل نمونه بهتر است از لوله ها و ویال های پلاستیکی استریل استفاده نمود.

موارد عدم پذیرش نمونه: 

ü      نمونه با همولیز، لیپمیک و ایکتریک شدید مورد قبول نمی باشد.

ü      ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد.

ü      حمل ونقل نمونه در ظروف شیشه ای کثیف و غیر استریل مورد قبول نمی باشد..

شرایط نگهداری:

ü      نمونه سرم یا پلاسما را تا زمان آزمایش در جای سرد ( یخچال یا فریزر) نگه دارید.

ü       نمونه در دمای یخچال و فریزر به مدت 7 روز پایدار است. بهتر است از ویالهای پلاستیکی برای نگهداری نمونه استفاده نمود.

کاربردهای بالینی: کمک به تشخیص بیماری ویلسون، سندرم منکز  (Menke’s Kinky-hair ) و کمبود مس

روش مرجع: -

روش ارجح: سنجش ایمونوتوربیدومتریک

سایر روشها: توربیدومتری، نفلومتری، رادیال ایمنو دیفیوژن ( RID )

مقادیر طبیعی:

نوزادان: 3 – 25 mg/dl

یک ماهگی تا یک سالگی: 14 – 39 mg/dl

یک تا سه سالگی: 26 – 49 mg/dl

چهار تا شش سالگی: 24 – 49 mg/dl

هفت تا نه سالگی: 21 – 44 mg/dl

ده تا سیزده سالگی: 19 – 44 mg/dl

چهارده تا هجده سالگی: 18 – 410 mg/dl

نوزده سال و بالاتر: 18 – 45 mg/dl

تفسیر:

مقادیر کمتر از  14 mg/dl یا  140 mg/L  ( به استثناء نوزادان ) مشکوک به بیماری ویلسون است.

مقادیر بطور قابل ملاحظه ای از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است و ممکن است در برخی از بیماران مبتلا به ویلسون در محدوده نرمال باشد.

افزایش سطح: بارداری، تیروتوکسیکوز، سرطان، شرایط التهابی حاد (عفونت، آرتریت روماتوئید)، سیروز صفراوی، مسمومیت با مس

کاهش سطح: بیماری ویلسون، نوزادان طبیعی تا 6 ماهگی، سندرم نفروتیک، اسپرو، کواشیورکور، روزه داری، سندرم منکز (موی تابدار)

عوامل مداخله گر: مقدار آن در طی بارداری افزایش می یابد.

افزایش دهنده ها: استروژن ها، ضد بارداری خوراکی ، تام اکسی فن، متادون، فنی توئین و کاربامازپین

کاهش دهنده ها:  آسپارژیناز

توضیحات:

·        سطح سرولوپلاسمین تحت تأثیر عفونت ( سرولوپلاسمین یک واکنش دهنده فاز حاد تأخیری است) و عملکرد کبد می باشد.

·        قرص های جلوگیری از بارداری و حاملگی سبب افزایش سطح سرولوپلاسمین می گردد.

·        سطح سرولوپلاسمین در بیماران ویلسون همیشه پایین نمی باشد

منابع :

 

  1. Cox DW, Tiimer Z, Roberts EA: Copper transport disorders: Wilson’s disease and Menkes disease. In Inborn Metabolic Disease. Edited by J Fernandes, JM Sandubray, F VandenBerghe. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 2000, pp 385-391
  2. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 375-376
  3.  Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, p:108-109
  4. Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders  Co, 2008,

5. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

6. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه