نام اختصاری: Ca,urine

سایر نام ها: کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 ساعته یا رندم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 10

شرایط نمونه گیری:

1. رعایت رژیم غذایی (800 میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است.

 2. نمونه ادرار 24  ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد.

 3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد.

 4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک 6 نرمال مناسب می باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

 1. ظروف نگهداری ادرار 24 ساعته باید پلاستیکی ، تمیز و استریل باشد.

2. در حین آزمایش از لوله های شیشه ای اسیدواش یا لوله های پلاستیکی استریل یک بار مصرف استفاده گردد.

3. داروهایی که در متابولیسم مواد معدنی موثرند شامل آنتی اسیدها، فسفات ها، گلوکوکورتیکوئیدها، مهارکننده کربنیک انهیدراز و دیورتیک های تیازیدی باید مد نظر قرار گیرند.

4. حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: نمونه ادرار 24 ساعته پس از 4 ساعت از اتمام جمع آوری باید در یخجال نگهداری شود. نمونه ادرار در C 4 و C20-  به مدت 28 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: شناسایی وضعیت فیزیولوژیک غیر طبیعی که منجر به دفع یا مهار بیش از حد کلسیم می گردد. از جمله این وضعیت ها می توان به هیپرپاراتیروئیدیسم ،اختلال ویتامین D، بیماریهای با تخریب استخوان ، سرطان پروستات و درمانهای دارویی مانند داروهای تیازیدی اشاره کرد.

روش مرجع: Atomic Absorption spectrophotometry (AAS)

روش ارجح: روشهای فتومتریک (کلسیم با رنگهای  arsenazo III و cresol phthalein باند می شود)

سایر روشها: mass spectrophotometry، Isotope dilution

مقادیر طبیعی با رعایت رژیم غذایی:

مردان : 25 - 300 mg/24hr        هیپرکلسیوری:  350 mg/24hr<

زنان:20 - 275 mg/24hr       

مقادیر مرجع برای کلسیم رندم تعیین نشده است.     

مقادیر برای افراد با مصرف کلسیم متوسط 600 – 800 mg  در روز متغییر است.

تفسیر: به طور کلی این آزمایش منعکس کننده مقدار کلسیم موجود در رژیم غذایی، مقدار جذب روده ای کلسیم و بازجذب استخوانی و دفع کلیوی این ماده می باشد که این مراحل در ارتباط با سطح هورمون PTH و ویتامین D می باشد. در ارزیابی بیماریهای استخوانی، متابولیسم کلسیم، سنگهای کلیوی، هیپرکلسیوری و به خصوصث اختلالات پاراتیروئید به کار میرود.

عوامل مداخله گر:

مثبت کاذب: افزایش مصرف شیر، کورتیکواستروئیدها، قرار گرفتن در معرض نور، آفتاب ، تحرک زیاد

منفی کاذب : افزایش مصرف بیکربنات، آنتی اسید، وجود ادرار قلیایی، دیورتیک های تیازیدی

توضیحات:

·        استفاده از روش های کیفی برای کلسیم ادرار تقریباً منسوخ شده است.

·        ادرار قلیایی و اگزالات باعث کاهش کلسیم ادرار و وجود نمکهای کلسیم در آلودگی احتمالی آب مقطر باعث افزایش مقادیر کلسیم ادراری خواهد شد.

 

منابع:

  1. Rockwell GF, Morgan MJ, Braden G, et al: Preliminary observations of urinary calcium and osteopontin excretion in premature infants, term infants and adults. Neonatology 2008;93(4): 241-245
  2. Bijvoet OLM: Kidney function in calcium and phosphate metabolism. In Metabolic Bone Disease.  Vol. 1.  Edited by LV Avioli, SM Krane. New York, Academic Press, 1977, pp 49-140Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه