نام اختصاری: TYR

سایر نام ها: تیروزین ادرار به روش کیفی

بخش انجام دهنده: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندم، ادرار 24 ساعته (در شروع جمع اوری 20 میلی لیتر تولوئن اضافه می شود)

حجم نمونه مورد نیاز:  2ml

شرایط نمونه گیری: ترجیحاً از بیمار نمونه صبحگاهی گرفته شود.

ملاحظات نمونه گیری: رجوع شود به تست آنالیز ادرار   

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      ماندن بیش از حد نمونه ادرار پیش از آنالیز

ü      نمونه بدون برچسب یا با برچسب اشتباه.

شرایط نگهداری: اسیدی کردن تا PH= 2.3 یا انجماد نمونه در -20oC و یا اضافه کردن تولوئن به ظرف ادرار 24 ساعته موجب پایداری نمونه می گردد. نمونه منجمد شده تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: در تشخیص تیروزینمی مقادیر ادراری آن افزایش می یابد.

روش مرجع: کروماتوگرافی تعویض یونی

روش ارجح: کروماتوگرافی تعویض یونی

سایر روشها: روش کیفی Millon's

اسید سولفوریک+ سولفات جیوه+ ادرار در 100 درجه  جوشانده، پس از سرد شدن نیترات نقره اضافه نموده تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده مثبت بودن است.

مقادیر طبیعی: در روش کیفی عدم تشکیل رنگ نارنجی نشاندهنده منفی بودن آزمایش است.

مقادیر کمی:

 بالغین: 12 – 55 mg/dl یا 66 – 304 µmol/day

3 تا 12 سال: 7.2 – 30.4 mg/dl یا 40 – 168 µmol/day

10 روز تا 7 هفته: 4 – 7.2 mg/dl یا 22 – 40 µmol/day

تفسیر: اندازه گیری تیروزین ادرار به  تشخیص موارد زیر کمک می کند:

*      هیپرتیروزینمی در 3 ماه اول حاملگی

*      هیپرتیروئیدیسم

*      سوختگی ها

*      بیماریهای Oasthouse

*      بیماری Hartnup

*      گالاکتوزمی و نارسایی کبدی

عوامل مداخله گر :

·         مصرف استروئیدها باعث پایین آمدن مقادیر تیروزین ادرار در شرایط (Invivo) می شود.

·         واکنش Millon  تعداد زیادی از ترکیبات فنولی را در ادرار شناسایی می کند. واکنش مثبت با تیروزین و متابولیت های تیروزین مشاهده می گردد.

·         روش فلورومتری که برای بررسی کمی تیروزین سرم به کار می رود به دلیل تداخلات زیاد برای ادرار مورد استفاده قرار نمی گیرد.

توضیحات:

§         کروماتوگرافی تعویض یونی به عنوان روش مرجع در سنجش کمی تیروزین ادرار به کار می رود.

§         کروماتوگرافی تعویض یونی برای سنجش تیروزین ادراری به مراتب حساستر و دقیقتر بوده و انجام آن توصیه می شود.

§         تیروزین از اسیدهای آمینه غیر ضروری و مؤثر در سنتز کاتکل آمین ها، تیروکسین و ملانین می باشد. گروه فنلی این اسیدآمینه عملکرد متابولیکی دارد.

          منابع :

  1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. Tietz Text book of Clinical Chemistry, 3rd ed. Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders  Co, 1999,

                                               
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه