نام اختصاری:-

سایر نام ها: جسم لیشمن، lishman body, Tissue

بخش مورد انجام: هماتولوژي

نوع نمونه قابل اندازه گیری : اسمير از ناحيه آسيب بافتي

حجم نمونه مورد نیاز: -

شرایط نمونه گیری: استريل كردن ناحيه و اطراف آسيب بافتي

ملاحظات نمونه گیری: 

1.       نمونه برداري بهتر است از حاشيه سالم بافت آسيب ديده تهيه گردد.

2.       دانستن محل نمونه گیری و چگونگی نمونه برداری حائز اهمیت است.

3.       طریقه نمونه گیری و جمع آوری نمونه باید در شرایط استریل صورت گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه لخته یا آلوده شده.

شرایط نگهداری: پایداری نمونه، یک هفته در دمای اتاق یا دمای یخچال در ظروف استریل شده با الکل 70% یا فرمالین 10%.

کاربردهای بالینی:  کمک به تشخیص لیشمانیازیس بوِژه در مناطق آندمیک.

روش ارجح : کشت خون

سایر روش ها : بررسی اسمیر خونی یا بافتی

مقادیر طبیعی: عدم وجود جسم لیشمن در اسمیر بافتی    

تفسیر: ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي هستند و به اشكال مختلف بروز مي كنند. عامل انتشار آن پشه خاكي است. ديده شدن انگل ( به فرم آماسيتگوت) در گسترش تهيه شده از ضايعه پوستي تهیه شده با رنگ آميزي گيمسا، نشان دهنده آلودگی فرد به انگل است. لیشيمانيازيس در بعضي مناطق دنيا آندمیک است. ليشمانيازيس احشایی (كالاآزار) توسط ليشمانيا دونوواني از طريق پشه خاكي به انسان منتقل شده و ماكروناژ ها را آلوده مي كند. تشخیص قطعی این بیماری با مثبت شدن کشت این انگل مشخص می گردد.

عوامل مداخله گر: نتیجة منفی احتمال آلودگی پارازیتی را رد نمی‏کند.

توضیحات: اگر شک قوی به عفونت تریپانوزومی وجود دارد، آزمایش باید حداقل 3 مرتبه و با نمونه‏های به دست آمده در زمان­های مختلف سیکل تب انجام شود. 

منابع:

1.     Children’s Hospitals and Clinics Hematology Laboratory, October 2004

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. سايت مايو کلنيک:  http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9202
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه