نام تست :HLA Class I&II Molecular Typing

نمونه ی مورد نیاز: 5ml خون تام حاوی 100 میکرولیتر EDTA

کاربرد بالینی :

تعیین آنتی ژن های HLA class I&II   در افراد گیرنده ودهنده ی پیوند (مغز استخوان ،کلیه و...) 

 

اطلاعات بالینی :

آنتی ژن های HLA آنتی ژن های تنظیم کننده ی سیستم ایمنی هستند که نقش مهمی در پیوند دارند

 می باشد. DP,DQ,DR شامل سه لوکوسHLA class IIآنتیژنهای  و  A,B,C شامل سه لوکوس HLA class Iآنتیژنهای

تعیین آنتی ژن های HLA یک روشی است که در آن میزان سازگاری بافت های دهنده و گیرنده مشخص می شود این آنتی ژنها پروتئین هایی هستند که که هر فرد از پدر و مادر خود به ارث می برند.در پیوند بخصوص پیوند مغزاستخوان  سازگاریHLA   در گیرنده و دهنده اهمیت دارد .به طور معمول match  بودن HLA در 10 تایپ HLA بررسی می شود(A,B,C,DR,DQ,) به این صورت که اگر گیرنده و دهنده در هر ده آنتی ژن باهم match  باشند full match در نظر گرفته می شوند.به طور معمول HLA match در بین افراد یک خانواده بیشترین شیوع را دارد.اگردو فرزند از یک خانواده مارکرهای HLA یکسانی را از پدر و مادر خود به ارث ببرد به آنها HLA_Identical match  گفته می شود.به طور معمول در یک خانواده احتمال اینکه فرزندان HLA_Identical match باشند 25% و احتمال اینکه در نیمی از آنتی ژن های HLA با هم match  باشند 50% می باشد که به این حالت haploidentical match گفته می شود و همچنین احتمال اینکه دو فرزند اصلا باهم match  نباشند 25% می باشد.

 انجام می شود. High, Medium, Low Resolution   به سه روش HLA_Typing  تست نتی ژن های تنظیم کننده ی سیستم ایمنی هستندوندتنماه


تفسیر: تفسیر این تست با توجه به    work sheetقرار داده شده در کیت می باشد .

 

 

 

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه