نام اختصاری: E. granulosis IgG

سایر نام ها: آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis، Hydatid Disease، Echinococcosis diagnostic

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، نمونه های آسپیراسیون می تواند در تستهای میکروسکوپیک و ایمونولوزیک استفاده شود.

حجم نمونه مورد نیاز:   0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.   

ملاحظات نمونه گیری:

پس از نمونه گیری و جداسازی سرم، 1 ml  از آن را در داخل ویال های پلاستیکی جدا کرده و  ترجیحاً تا زمان آزمایش در دمای اتاق نگاه دارید.

موارد عدم پذیرش نمونه: -

شرایط نگهداری:

·         نمونه دردمای اتاق به مدت 7روز، در دمای 4oC  تا 14 روز  و در دمای 20oC-  تا یک ماه پایدار است.

·         ترجیحاً نمونه تا زمان انجام آزمایش در دمای اتاق نگاه داری شود و در صورتیکه آزمایش سریع انجام نشود آن را در فریزر نگاه دارید.پ

   اطلاعات تکمیلی: کیست هیداتیک مرحله لاروی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. کرم بالغ در داخل روده سگ و سگ سانان زندگی می کند و انسان میزبان تصادفی آن می باشد. آلودگی انسان در اثر خوردن آب، سبزیجات آلوده به تخم و یا تماس مستقیم با میزبان نهایی صورت می گیرد. شدت بیماری بستگی به ناحیه ای که کیست در آن تشکیل می شود دارد. کیست های هیداتید ایمونوژن می باشند و آنتی بادی بر علیهآنها تشکیل می شود.

کاربردهای بالینی: آزمایشات سرولوژیک به تشخیص بیماری کیست هیداتید (اکینوکوکوس گرانولوزوس) کمک می کند.

روش مرجع: آنزیم ایمونو اسی (EIA)

روش ارجح: ایمونوبلاتینگ (IB)

سایر روشها:  الایزا (ELISA ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم، آزمایش کازونی، ثبوت مکمل(CF)، آگلوتیناسیمن لاتکس (LA)، ایمونو الکتروفورز، هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA)

مقادیر طبیعی: منفی

تفسیر: شناسایی آنتی بادی های سرمی اکینوکوکوس گرانولوزوس نقش مهمی در تشخیص بیماری هیداتید ایفا می کند. آنتی بادی سرم ممکن است سال ها پس از حذف کیست قابل تشخیص باقی می ماند. کیست های کبدی بیشتر از کیست های ریوی سیستم ایمنی را تحریک می کنند. تیتر های مثبت در 50 35 % از کیست های ریوی و بیشتر از 85% از کیست های هیداتید کبدی مشاهده می شود.

عوامل مداخله گر :

·         در 50 درصد موارد ممکن است واکنش متقاطع سرولوژیک بین اکینوکوکوس و  سیستی سرکوزیس رخ دهد.

·         نتایج مثبت کاذب اغلب در بیماران دارای سیروز و لوپوس مشاهده می شود.

·         نتایج منفی کاذب در بعضی از کیستهای بزرگ، کیست های ریوی، یا کیستهای مرده مشاهده می شود.

توضیحات:

·         در حال حاضر بهترین روش انجام برای تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس، روش ایمونوبلاتینگ می باشد.

·          در کیستهای ریوی و مغز استخوان آزمایشات سرولوژیک کمتر مثبت می گردد.

·         تشخیص قطعی از طریق خارج ساختن مایع کیست و مشاهده اسکولکس در آن صورت می گیرد. ولی بدلیل احتمال پاره شدن کیست و ایجاد شوک آنافیلاکسی و آلرژی عملی نیست. بنابراین آزمایشات سرولوژیک از اهمیت خاصی در تشخیص بیماری برخوردار است.

·         تستهای آنزیم ایمونو اسی، نظیر ELISA از حساسیت بالایی برای تشخیص آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس نسبت به روش های سنتی برخوردار

می باشد.

          منابع :

  1. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
  2. سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Specimen/57614
  3. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P:530-531Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه