نام اختصاری: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ، IgG Subclasses, S

سایر نام ها: Immunoglobulins G1, G2, G3, G4، Subclasses, IgG  ، زیرگروه های IgG

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:   1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.   

ملاحظات نمونه گیری: ترجیحاً پس از نمونه گیری وریدی بلافاصله سرم را جدا کرده و آن را تا زمان آزمایش در C 4  نگهداری کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

ü      نمونه شدیداً لیپمیک مورد قبول نمی باشد.

ü      نمونه در معرض حرارت بالا مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در Cو C 20-  تا 14 روز پایدار است.

اطلاعات تکمیلی:

IgG فراوانترین ایمونوگلوبولین موجود در پلاسما است که تقریباً 80% از کل ایمونوگلوبولینها را تشکیل می دهد. این مولکول از 4 زنجیره ( دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین) تشکیل شده است. بر اساس تفاوت در زنجیره سنگین IgG به 4 زیر گروه IgG1, IgG2, IgG3, IgG4  تقسیم شده است. IgG1 بیشترین غلظت را دارا می باشد. IgG3 بیشترین قابلیت فعال کردن کمپلمان را دارد IgG4 قادر نیست کمپلمان را فعال کند. هر چهار کلاس IgG قابلیت عبور از جفت را دارند ولی IgG2 از سایر کلاسها آهسته تر عبور می کند. نیمه عمر IgG 21 روز می باشد. به استثنای IgG3 که نیمه عمر 8- 7  روز دارد.

کاربردهای بالینی:

1.  تست ثانویه برای ارزیابی بیماران با علائم و نشانه های نقص سیستم ایمنی هومورال یا نقص ایمنی مرکب (سلولی یا هورمونی).

2 اندازه گیری زیرگروه های IgG ممکن است در بیماران با شواهد بالینی محتمل نقص سیستم ایمنی همراه با هیپوگاماگلوبولینمی و یا غلظت طبیعی IgG کل مفید باشد.

3.  در بیماران با عفونتهای مکرر باکتریایی (عفونتهای ثانویه) ممکن است زیرگروههای IgG دچار کمبود شوند( بویژه (IgG1.

روش مرجع: PCR

روش ارجح: نفلومتری

سایر روشها: SRID، ELISA

مقادیر طبیعی:

IgG1:

کمتر از 5 ماهگی 100-334 mg/dL  :

5 تا 9  ماهگی 102-369 mg/dL      :

9 تا 15 ماهگی:      160-562 mg/dL

15 تا 24 ماهگی 209-724 mg/dL   :

2 تا 4 سالگی :       158-721 mg/dL

4 تا 7 سالگی:       209-902 mg/dL

7 تا 10 سالگی :     253-1,019 mg/dL

10 تا 13 سالگی:   280-1,030 mg/dL

13 تا 16 سالگی:   289-934 mg/dL

16 تا 18 سالگی:   283-772 mg/dL

18 سال و بالاتر:    341-894 mg/dL

 

IgG2:

کمتر از 5 ماهگی ≤82 mg/dL :

5 تا 9  ماهگی ≤89 mg/dL     :

9 تا 15 ماهگی:      24-98 mg/dL

15 تا 24 ماهگی 35-105 mg/dL   :

2 تا 4 سالگی :       39-176 mg/dL

4 تا 7 سالگی:       44-316 mg/dL

7 تا 10 سالگی :     54-435 mg/dL

10 تا 13 سالگی:   66-502 mg/dL

13 تا 16 سالگی:   82-516 mg/dL

16 تا 18 سالگی:   98-486 mg/dL

18 سال و بالاتر:    171-632 mg/dL

 

IgG3:

کمتر از 5 ماهگی 7.6-82.3 mg/dL  :

5 تا 9  ماهگی 11.9-74.0 mg/dL      :

9 تا 15 ماهگی:      17.3-63.7 mg/dL

15 تا 24 ماهگی 21.9-55.0 mg/dL  :

2 تا 4 سالگی :        17.0-84.7 mg/dL

4 تا 7 سالگی:       10.8-94.9 mg/dL

7 تا 10 سالگی :    8.5-102.6 mg/dL

10 تا 13 سالگی:   11.5-105.3 mg/dL

13 تا 16 سالگی:   20.0-103.2 mg/dL

16 تا 18 سالگی:   31.3-97.6 mg/dL

18 سال و بالاتر:    18.4-106.0 mg/dL

 

IgG4:

 

کمتر از 5 ماهگی ≤19.8 mg/dL  :

5 تا 9  ماهگی≤20.8 mg/dL     :

9 تا 15 ماهگی:  ≤22.0 mg/dL       

15 تا 24 ماهگی:  ≤23.0 mg/dL

2 تا 4 سالگی :  0.4-49.1 mg/dL          

4 تا 7 سالگی:       0.8-81.9 mg/dL

7 تا 10 سالگی     1.0-108.7 mg/dL

10 تا 13 سالگی:    1.0-121.9 mg/dL

13 تا 16 سالگی:   0.7-121.7 mg/dL

16 تا 18 سالگی:   0.3-111.0 mg/dL

18 سال و بالاتر:   2.4-121.0 mg/dL

 

تفسیر:

IgG آنتی بادی است که غالباً در طی عفونتهای ثانویه بوجود می آید. اگر چه تولید IgG بر ضد یک آنتی ژن از هرچهار زیرکلاس IgG به نسبت طبیعی می باشد، ولی گاهی اوقات در موارد پاتولوژیک یکی از زیرکلاس ها زیادتر سنتز می شود. برای مثال IgG علیه فاکتور های انعقادی بیشتر از زیرکلاس IgG4 ، IgG بر ضد هسته بیشتر از زیر کلاس IgG1  و IgG3 و IgG بر ضد کربوهیدرات نظیر دکستران بیشتر از زیرکلاس IgG2 می باشد.

مقادیر کاهش یافته تمام زیرکلاسهای IgG اغلب در نقص سیستم ایمنی متغییر، نقص سیستم ایمنی مرکب، آتاکسی تلانژکتازی و سایر بیماریهای نقص ایمنی اولیه و اکتسابی شایع است.

مقادیر کاهش یافته IgG2 ممکن است از نظر بالینی در عفونتهای مکرر ریوی-سینوسی (Recurrent sinopulmonary infection)حائز اهمیت باشد و ممکن است همراه با نقص ایمنیA Igَ  و یا بدون آن باشد.

 در بعضی موارد  نقص در پاسخ آنتی بادیها به آنتی ژن های پلی ساکاریدی، ممکن است مقادیر زیرگروههای IgG طبیعی باشد.

خصوصیات زیرگروههای IgG

IgG4

IgG3

IgG2

IgG1

زیر گروه

4 درصد

8 درصد

22 درصد

66 درصد

درصد از IgG  کل

-

++

±

+

قابلیت فعال کردن کمپلمان

+

++

±

++

خاصیت کموتاکسیک

+

+

±

+

عبور از جفت

+

-

+

+

فاکتورهای روماتوئید (Anti-lg abs)

-

++

-

-

تجمع همراه با ویزکوزیته بالا

-

+

-

-

احتباس در سرم بیماران با هیپوگاماگلوبولینمی ژنرالیزه

21 روز

8- 7 روز

21 روز

21 روز

میانگین نیمه عمر زیرگروه در گردش

 

عوامل مداخله گر : کدورت و لیپمیک بودن سرم در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.

توضیحات:

·         اندازه گیری مقادیر زیرگروههای IgG در بیماران مشکوک به نقص های سیستم ایمنی، جزء تستهای مرتبه اول (first order test) نمی باشد.

·         اندازه گیری کمی ایمونوگلوبولین ها (IgG,IgA,IgM) همراه با سایر تستهای مرتبط با نقص سیستم ایمنی پیش از اندازه گیری زیرگروههای IgG صورت می گیرد.

          منابع :

  1. سایت مایوکلنیک:  http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9259
  2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

2. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 778-779

3. Bradwell, A R, IgG and IgA Subclasses in Disease. ISBN0704416239, 1995 (available from The Binding Site Ltd). 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه