Anti-Mutated citrullinated vimentin, IgG

نام اختصاری: Anti MCV

سایر نام ها:  Antibody َAnti-Mutated citrullinated vimentin ، Antibodies against mutated citrullinated vimentin

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز:   0.5 ml

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 

ملاحظات نمونه گیری:

1.        از بیمار 5ml خون گرفته و تا حد امکان از همولیز نمونه جلوگیری نمایید.

2.        پس از لخته شدن با سانتریفیوژ سرم را جدا کنید. سرم باید شفاف و بدون همولیز باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1. از ذوب و فریز کردن مکرر نمونه بپرهیزید. این امر ممکن است منجر به کاهش در فعالیت اًتوانتی بادی گردد.

2. آزمایش بر روی سرم غیر فعال شده با حرارت توصیه نمی شود.

3. از پذیرش نمونه سرم حاوی همولیز یا لیپمیک بپرهیزید.

شرایط نگهداری:

1.       نمونه در 2-8oC به مدت 5 روز و در 20oC-  تا 6 سال پایدار است.

2.         از در معرض قرار دادن معرفهای تست در مقابل گرما، نور خورشید یا نور شدید در مدت نگهداری یا حین کار اجتباب نمایید.

کاربردهای بالینی:

·         تعيین اًتوآنتی بادیهای ضد ویمنتین سیترولینه شده جهش یافته (Anti-MCV)  از کلاس  IgG، در تشخیص بیماران آرتریت روماتوئیدی (RA) بویژه در بیماران روماتوئیدی  که روماتوئید فاکتور آنها منفی می باشد (RF negative sera) بکار می رود. به عبارت دیگر این تست در تشخیص زودهنگام RA و درمان مؤثرتر بر علیه این بیماری مفید می باشد.

 

·         MCV  Anti-به عنوان بیومارکری کارآمد، برای برآورد پیشرفت بیماری آرتریت روماتوئید  همراه با سایر تست های آزمایشگاهی (RF و Anti-CCP) و یافته های بالینی استفاده می شود.   

روش مرجع: EIA

روش ارجح: Indirect solid phase enzyme immunoassay (ELISA)

سایر روشها: -

مقادیر مرجع:

<20 U/mL منفی  Negative

≥20 U/mL مثبت Positive

تفسیر: اًتوانتی بادیهای ضد ویمنتین سیترولینه شده جهش یافته (Anti-MCV)  یک پروتئین است که در مایع مفاصل (سینوویوم) ملتهب در بیماران RA یافت

 می شود.

دقت و صحت مقادیر سطوح Anti-MCV همبستگی معنی داری با پیشرفت بیماری RA دارد. مزیت اصلی این تست، ظهور زودهنگام این آنتی بادی در سرم، قبل از پیشرفت بیماری RA و فرصت کافی برای درمان مؤثرتر بیماری می باشد. به عبارت دیگر تیترهای Anti-MCV حاکی از همبستگی قوی میان فعالیت و شدت بیماری و موفقیت در درمان بیماری دارد. حساسیت و اختصاصیت بالاتر این تست در مقابل تست های  Anti-CCP و RF  قابل توجه می باشد

عوامل مداخله گر :

·         نمونه سرمی که به درستی نگهداری نشود و یا نمونه ای که بطور مکرر ذوب و فریز می گردد ممکن است  منجر به نتایج کاذب و غیر واقعی گردد.

·         اشتباهات حین انجام تست از قبیل پیپتینگ نادرست، دوره انکوباسیون نادرست، تنظیم دما و  طول موج نادرست، و مراحل شستشو (Washing) و مخلوط کردن (Mixing) نادرست، ممکن است منجر به نتایج کاذب گردد.

·          همولیز بیشتر از  1000 mg/dl، بیلی روبین بیشتر از 40 mg/dl، و لیپمی (افزایش غلظت تری گلیسرید در سرم) بیشتر از 3000 mg/dl در سرم انسان در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می کند.

توضیحات:

·         تشخیص قطعی بیماری تنها بر پایه نتایج یک تست نمی باشد و  پزشک باید پس از بررسی تمام یافته های بالینی و آزمایشگاهی، بیماری را ارزیابی نماید.

·         نتیجه منفی Anti-MCV وجود بیماری را رد نمی کند.

·         تستهای Anti-CCP و RF به همراه تست Anti-MCV در تشخیص RA مفید می باشند.

  منابع :

1.AVISE objective testing Accurate treatment:  http://avisetest.com/tests-services/avise-mcv.html

2.Childrens hospitals and clinics of Minnesota:  http://www.childrensmn.org/Manuals/Lab/Chemistry/201181.pdf

3.Wikipedia The free Encyclopedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Mutated_citrullinated_vimentin

4. Orgentec Diagnostika GmbH: http://www.orgentec.com/index.php/en/produkte/alegria?cat=5+&product=1

 

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه