نام اختصاری:  Anti Toxo (IgG.IgM)

سایر نام ها: Toxoplasma Antigen, Ab، Anti-Toxoplasma Ab، Anti-Toxo Ab

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم، پلاسما، مایع مغزی نخاعی، مایع آمنیوتیک. (ترجیحاً سرم)

حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1.        در صورتی که بیمار باردار و یا در تماس با گربه بوده است، روی برگه آزمایش ذکر نمایید.

2.        پس از جداسازی سرم، آن را تا زمان انجام آزمایش در یخچال ( 8- 2 درجه سانتیگراد) قرار دهید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

·         همولیز و لیپمیک شدید نمونه

·         نمونه ای که در معرض حرارت قرار گرفته است

شرایط نگهداری: نمونه در دمای c  ˚4 و c  ˚20- تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1.        تشخیص توکسوپلاسموز حاد یا فعال در بیماران دچار سیستم ایمنی سرکوب شده، زنان باردار و نوزادان.

2.        تشخیص میزان  ایمنی حاصل از عفونت قبلی (مانند عفونت جنینی)

روش مرجع: ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم (IFA)

روش ارجح: IFA، ELISA

سایر روشها: آزمایش پوستی توکسوپلاسمین، ثبوت مکمل (CF)، آزمایش سابین فلدمن، PCR، کمی لومینوسانس، RIA، هماگلوتیناسیون.

·         آزمایش IFA متداول ترین روش جهت شناسایی Anti Toxo (IgG,IgM) در سرم می باشد.

·         تست PCR به صورت پرناتال (قبل از تولد)، جهت تشخیص عفونت مادرزادی توکسوپلاسما گوندی، یک تست سریع و دقیق با حساسیت 81% و اختصاصیت 96% می باشد.

·         روش هماگلوتیناسیون روش ساده شناسایی Anti Toxo جهت غربالگری مادران می باشد.

مقادیر مرجع:

تیتر <1:16 :IgG نشاندهنده این است که فرد تا به حال به انگل آلوده نشده است.

تیتر :IgG 1:16 - 1:256 نشاندهنده این است که فرد در گذشته احتمالاً آلوده به این انگل بوده است. چنین غلظتی معمولاً در بیشتر جمعیتها وجود دارد.

تیتر :IgG 1: 256 - 1:1024 ممکن است نشاندهنده عفونت اخیر به انگل باشد.

تیترIgG : 1:1024< ممکن است نشانه ای از عفونت توکسوپلاسموز فعال باشد.

تیتر :IgM 1:64 ممکن است نشاندهنده عفونت اخیر به انگل باشد.

تیتر:IgM  بیشتر از 1:256 ممکن است نشانه ای از عفونت توکسوپلاسموز فعال باشد.

·         تیتر IgM در شرایط طبیعی در اطفال قابل سنجش نمی باشد.

·         تیتر آنتی بادی IgG و IgM توکسوپلاسما بسته به شرایط فرهنگی، جغرافیایی در جمعیت های مختلف متفاوت است.

 

Normal results 1

Antibody

Titer

IgM in babies:

Undetectable

IgM in adults:

Less than 1:64

IgG:

Less than 1:1024

 

تفسیر: در این آزمون می توان مقادیر IgG و IgM را مجموعاً و یا به طور جداگانه اندازه گیری نمود. IgM یک هفته پس از ورود انگل افزایش می یابد و ظرف 3-2 ماه به حداکثر می رسد و سپس در مدت یک سال به سطحی غیر قابل سنجش (Undetectable) می رسد. IgG دو هفته پس از تلقیح انگل شروع به افزایش نموده، در طی 3-2 ماه به اوج می رسد و سپس در طی 6 ماه تا سطح پایینی کاهش می یابد، اما ثابت باقی می ماند. تیتر پایین IgG بطور ویژه نشانه عفونت گذشته و وجود ایمنی در برابر انتقال عفونت حاد به جنین است. تیتر بالا یا افزایش تیتر IgG یا IgM نشانه عفونت حاد در بزرگسالان یا نوزادان است. افزایش چهار برابری تیتر IgG یا مقادیر بیش از 1:1000 توأم با افزایش فزاینده IgM نشاندهنده عفونت توکسوپلاسموز فعال یا حاد می باشد. اما تیتر پایین قابل ملاحظه IgG نشانه آلودگی به انگل در گذشته است. تیتر غیر فزاینده بالای  IgG احتمالاً  نشانه عفونت حاد در طی 12- 3 ماه قبل از آزمایش می باشد.

عوامل مداخله گر :

§         فاکتورهای روماتوئیدی (RF) و آنتی بادیهای ضد هسته ای (ANA) موجب مثبت کاذب می گردند.

§         سایر عفونتهای فعال مادرزادی می توانند موجب نتایج مثبت کاذب گردند.

§         نمونه های شدیداً همولیز و لیپمیک در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می کنند.

§         وجود فیلامان های فیبرین می تواند در آزمون تداخل نماید.

§         در صورتیکه آزمایش پوستی قبل از آزمایش سرولوژی انجام شود ممکن است سبب تولید آنتی بادی شود که با نتایج آزمایشات سرولوژی ایجاد تداخل می کند.

§         در بیماران مبتلا به ایدز میزان آنتی بادیهای اختصاصی IgG کم یا متوسط و میزان IgM منفی می باشد.

توضیحات:

·         در صورت منفی بودن تیتر آنتی بادی در طول 5 ماه اول بارداری می بایست آزمایش تکرار گردد.

·         آزمایش IFA باعث افتراق توکسوپلاسموز از عفونتهای مونونوکلئوز عفونی می گردد.

·         در تفسیر نتایج آزمایشات ایمونولوژی تاریخچه عفونت قبلی می بایست مد نظر قرار گیرد.

·         اگر IgM منفی باشد ولی تیتر IgG بالا باشد فرد ایمن می باشد.

·         اگر IgM و IgG هر دو بالا باشد در ابتدا عفونت می باشد. در توکسوپلاسموز حاد تیتر IgM به طور فزاینده افزایش می یابد. تیتر IgM همچنین گاهی اوقات تا یکسال پس از عفونت ممکن است بالا بماند.

·         هر تیتری IgM که در روش IFA در نوزادان تازه متولد شده بدست می آید، با ارزش است. تیتر های پایین (برای مثال 1:16 و ...) در توکسوپلاسموز چشمی مشاهده می شود. اندازه گیری آنتی بادی IgM اختصاصی برای تشخیص زودهنگام عفونت حاد ضروری می باشد.

·         تیتر آنتی بادی IgG مثبت ضعیف تا متوسط (1:16 - 1:256) احتمالاً دلالت بر عفونت فرد در گذشته به انگل می باشد و تیتر خیلی بالا (1:1024<) نشاندهنده عفونت فعال توکسوپلاسموز می باشد.

          منابع :

1.        کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/61857

 4. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 1265-1266
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه