نام اختصاری: A.S.C.A

سایر نام ها: Anti Saccharomyces cerevisiae

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ترجیحاً سرم، پلاسمای هپارینه، سیتراته و EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز:   0.5 ml

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد. 

ملاحظات نمونه گیری: نمونه خون 2 ساعت پس از نمونه گیری سانتریفیوژ گردد. نمونه بالافاصله بعد از جداسازی در یخچال (8-2 درجه سانتیگراد) قرار گیرد.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز و لیپمیک شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در دمای اتاق تا 48 ساعت، دمای ◦c 4  به مدت 14 روز و در  ◦c 20-   به مدت 21 روز  پایدار است.

کاربردهای بالینی: تشخیص بیماری التهابی روده (IBD) و  تشخیص افتراقی بین سندروم کرون (CD) از کولیت اولسراتیو (UC) در بیماران IBD .

روش مرجع: -

روش ارجح: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

سایر روشها: IFA

مقادیر طبیعی:

ASCA, IgG/IgA:  

منفی:20 Units  >   

مشکوک: 20.1-24.9 U

مثبت ضعیف: 25.0-34.9 U

مثبت:  35 U<

تفسیر: آنتی بادی IgG ساکارومیسس سرویسیه در 60-70٪ از بیماران مبتلا به بیماری کرون (CD) و 10- 15٪ از بیماران کولیت اولسراتیو (UC) یافت می شود. آنتی بادی IgA ساکارومیسس سرویسیه در حدود 35٪ از بیماران مبتلا به CD، اما کمتر از 1٪ در بیماران UC یافت می شود. تشخیص هر دو آنتی بادی های IgG و IgA ساکارومیسس در نمونه سرم یکسان  مؤید اختصاصی CD است.

در پنل سرولوژی بیماری التهابی روده (IBD) آنتی بادی های ضد ساکارومیسس سرویزیه (ASCA) و آنتی بادی اختصاصی نوتروفیل (NSA) اندازه گیری می شود. وجود NSA در سرم و سطوح نرمال ASCA, IgG/IgA  مؤید UC می باشد و عدم وجود NSA  به همراه سطح بالای ASCA مؤید CD می باشد. NSA در حدود 50٪ از بیماران مبتلا به UC  قابل تشخیص می باشد. سطح بالای یکی از دو آنتی بادی IgA یا IgG ASCA در حدود 55٪ از بیماران مبتلا به CD مشاهده می شود و تقریباً در 40% از بیمارانCD هر دوآنتی بادی ASCA افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر :

·         ممکن است واکنش تداخلی (Cross Reaction) در بعضی از کیتها با آنتی بادی بر علیه کاندیدا آلبیکانس وجود داشته باشد.

·         نمونه همولیز شدید و یا لیپمیک شدید در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کند.

توضیحات:

§         در پنل سرولوژی IBD ، نمونه سرم در تشخیص بیماری کرون و کولیت اولسراتیو مفید است اما نمی توان به عنوان نمونه انحصاری در افتراق دو بیماری به آن اتکا کرد.

§         در سرم برخی از بیماران کرون،  آنتی بادی اختصاصی نوتروفیل (NSA) قابل شناسایی می باشند و همچنین در برخی  از بیماران کولیت اولسراتیو سطوح افزایش یافته آنتی بادیهای IgG و IgA ساکارومیسس سرویزیه (ASCA) مشاهده می گردد.

§         اندازه گیری ASCA و NSA برای تعیین شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و  یا به منظور تعیین پاسخ به درمان خاص بیماری از جمله جراحی روده بیمار، مفید نیست.

          منابع :

1.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

2.        سایت آزمایشگاه ARUP: http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0050564

3.        کیب یورو ایمیون

   4. Sandborn WJ, Loftus EV Jr, Homburger HA, et al: Evaluation of serological disease markers in a population-based cohort of patients 

          with ulcerative colitis and Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis 2001 Aug;7(3):192-2011    
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه