نام اختصاری: ANA Profile

سایر نام ها: DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear Protein، Sm Antigen, Antibody، SmRNP Autoantibodies، Anti-Ro، Anti-SSB، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA،

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز:  1 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.    

ملاحظات نمونه گیری:

1.  نمونه باید بالافاصله بعد از جداسازی در یخچال  قرار گیرد.

2.   مصرف هر گونه داروی مؤثر برنتایج آزمون را در برگه آزمایشگاه گزارش کنید.

3.  این بیماران غالباً دچار ضعف سیستم ایمنی می باشند، از این رو بیمار مبتلا به بیماری خود ایمن را باید راهنمایی نمود تا محل خونگیری را از نظر بروز علائم عفونت   کنترل نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

§         همولیز تا غلظت هموگلوبین 5 mg/ml، تری گلیسرید تا غلظت 20 mg/ml و بیلی روبین تا غلظت 0.4 mg/ml در نتایج تأثیری ندارد. اما بیشتر از این مقادیر، مورد قبول نمی باشد.

§         نمونه سرم که به مدت طولانی در دمای اتاق مانده باشد.

شرایط نگهداری: نمونه به مدت 72 ساعت در 4 درجه و 2 هفته در 20-  درجه سانتیگراد پایدار است. برای نگهداری طولانی مدت آن را در فریزر 70- درجه سانتیگراد قرار دهید.

کاربردهای بالینی:

·   تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک و سایر بیماریهای خود ایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز و هپاتیت مزمن.

·   نتایج مثبت تست ANA  (تیتر 1/160) باید توسط تست ANA Profile پیگیری (Followed up) گردد تا نوع آنتی بادی آن مشخص گردد.

روش مرجع:  ایمونوبلاتینگ

روش ارجح:  ایمونوبلاتینگ، ایمونوفلوئورسنت غیر مستقیم (IFA) بر روی رده سلولی HEP2 

سایر روشها: ایمونوپرسیپیتاسیون، رادیو ایمونواسی (RIA)، تکنیک رنگ آمیزی با HRP، آنزیم ایمونواسی غیر مستقیم

مقادیر طبیعی:

در حالت نرمال، تست به صورت کیفی، منفی (Negative) گزارش می شود.

نحوه گزارش: 1. مثبت قوی  2. مثبت  3. مثبت ضعیف  4. مثبت خیلی ضعیف  5. منفی  

ü      در صورت تیتر کردن تیتر کمتر از 1/40 منفی می باشد.

تفسیر:

·         اُتوآنتی بادیهای nRNP  در بیماریهای سندرم شارپ (MCTD)، اسکلروز سیستمیک پیشرونده (PSS)، پلی میوزیت و درماتومیوزیت وجود دارد. اما شیوع آن در سندرم شارپ 100- 95 درصد است.

·         آنتی اسمیت (sm) در 40- 5 درصد بیماران لوپوسی شایع است.

·         SS-A(RO) در بیماریهای سندرم شوگرن، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و لوپوس نوزادان (Neonatal Lupus Erythematosus) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، 100- 95 درصد است.

·         SS-B(LA) در بیماریهای سندرم شوگرن، SLE و لوپوس نوزادان (NLE) شایع است اما شیوع آن در لوپوس نوزادان، 75 درصد است.

·         اُتوآنتی بادیهای Scl 70 (DNA توپوایزومراز یک) در اسکلروز سیستمیک ( فرم محدود و فرم منتشر ) شیوع دارد.

·         اُتوآنتی بادیهای Jo 1 (Cytoplasmic histidyl tRNA synthetase ) در پلی میوزیت و درماتومیوزیت شایع است. (35%- 25%)

·         CENPB (Centromere protein B) در اسکلروز سیستمیک ( محدود و منتشر)، سیروز مجاری صفراوی و سندرم CREST شایع است، اما شیوع 95%- 80% در اسکلروز سیستمیک منتشر (PSS) دارد.

·         اُتوآنتی بادیهای dsDNA (double- stranded DNA) در 90- 40 درصد افراد دارای لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) دیده می شود.

·         Nucleosomes در 70- 40 درصد SLE دیده می شود.

·         Histones در لوپوس القاء شده با دارو، SLE و آرتریت روماتوئید دیده می شود اما شیوع 100- 95 درصد در لوپوس القاء شده با دارو دارد.

·         Ribosomal P Protein در 10 درصد SLE دیده می شود.

·         Anti-RO-52 در اسکلرودرما، پلی میوزیت و بیماریهای خود ایمنی کبد شیوع دارد.

اُتو آنتی بادیهای با اختصاصیت بالا برای بیماریهای  خاص بافت همبند

Auto Antibodies

Diseases

Scl 70 antibodies (topoisomerase 1)

Scleroderma

Jo 1 antibodies (histidyl tRNA synthetase)

Polymyositis/dermatomyositis

SSA/Ro

Sjogren’s syndrome/NLE

SSB/La

Sjogren’s syndrome/NLE

RNP antibodies (in isolation)

MCTD

Centromere protein B

CREST syndrome/ PSS

Anti-RO-52

Scleroderma/ Polymyositis/Autoimmune Liver Diseases

Histones

RA/ Drug induced SLE

Smith(sm) antibodies

SLE

dsDNA antibodies

SLE

Nucleosomes

SLE

Ribosome P antibodies

SLE

 

ü      نمونه های مثبت می بایست رقیق گردد و نمونه رقیق شده و غیر رقیق شده دوباره تکرار گردد و نتایج به صورت تیتر گزارش گردد.

ü      تیتر 1/320 نشاندهنده 97% اختصاصیت برای SLE و سایر اختلالات مرتبط می باشد.

عوامل مداخله گر :

·         همولیز شدید در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند.

·         در درمان با کورتیکواستروئید ها منفی کاذب مشاهده می شود.

·         در اثر مصرف Amiodarone ، Ethosuximide، Hydralazine و Procainamide، مثبت کاذب مشاهده می شود.

توضیحات:

§       این آزمایش به عنوان تست کمک تشخیصی می باشد و خود به تنهایی تست تشخیصی نمی باشد.

§       نتایج مثبت این آزمایش ممکن است در افراد به ظاهر سالم رخ می دهد. بنابراین، نتایج این آزمون باید توسط یک مرجع پزشکی و با زمینه وضعیت بالینی کلی بیمار تفسیر شود.

§       تکرار تست ANA برای پیشگویی از شدت بیماری، کاربرد ندارد.

 

          منابع :

1.        کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2.        سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories).

3.        کیت یورو ایمیون

4.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

5.      Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004  P 189-192

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه