نام اختصاری:   ALD

سایر نام ها: آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه

حجم نمونه مورد نیاز:ml  1

شرایط نمونه گیری:  در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

ملاحظات نمونه گیری:

1.       نمونه خون بايد در اولين فرصت ممكن سانتریفیوژ گشته، سرم يا پلاسما از سلول جدا شود (حداکثر 8 ساعت).

2.       از هموليز و آلودگي سلولي اجتناب شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

1.       همولیز بودن سرم

2.       لیپمیک و ایکتریک بودن شدید سرم موجب رد نمونه می شود.

شرایط نگهداری:

1.       سرم را تا زمان انجام آزمايش در در دماي C20- نگهداري نمائيد.

2.       اضافه نمودن اسيدبوريك موجب پايداري بيشتر آلدولاز مي شود.

3.       نمونه در  C 4 به مدت 7 روز و در C20-  به مدت 15 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: به منظور تشخیص آسیب یا تخریب سلول های کبدی و عضلات اسکلتی و پیگیری و مراقبت آن انجام می شود.

روش مرجع: ICSH (با خون لیز شده)

روش ارجح: اسپکتروفتومتریک

مقادیر طبیعی:

<14.5 U/Lتا 16 سالگی:       

<7.7 U/L 17 سال و بالاتر:   

 

تفسیر: آلدولاز یک آنزیم ضروری در مسیر گلیکولیز در غضلات می باشد و واکنش حیاتی در تجزیه گلیکولیتیک گلوکز به لاکتات در عضلات بر عهده دارد.

افزایش سطح:

1-    بيماري عضلاني : ديستروفي عضلاني (دوشن)، درماتوميوزيت، پلي ميوزيت

2-    صدمه عضلاني‌ :  تروماي عضله مانند له شدگي شديد عضله، عفونت هاي عضلاني، اختلالات هذياني و سوختگي هاي شديد، فرآيندهاي گانگرن / ایسكمي، تومورهای پروستات، تریشینوزیس و بعضی از لوسمی های مزمن.

3-    بيماري هاي هپاتوسلولار : هپاتيت حاد ویروسی و سيروز

4-    انفاركتوس ميوكارد

کاهش سطح: بيماري هاي تحليل برنده عضلات ، اواخر بيماري ديستروفي عضلاني، عدم تحمل ارثي فروكتوز

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها: تزريق عضلانی کلوفیبرات ، داروهاي هپاتوتوكسيك، حشره كش هاي كلر دار، حشره كش هاي ارگاتوفسفره و تیابندازول

کاهش دهنده ها: فنوتيازين ، پروبوکل

توضیحات:

·        این آزمایش با روش اسپکتروفتومتریک (37 درجه سانتیگراد) و به صورت UV و یا کینتیک انجام می شود.

·        آنزیم آلدولاز در کودکان و نوزادان به ترتیب دو برابر و چهار برابر بزرگسالان می باشد.

·        مقادیر بالاتر از حد نرمال را با اندازه گیری سطح آنزیم کراتین کیناز ارزیابی کنید.

منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي

          2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فراورده هاي تشخيصي دکتر حميدرضا سقا و همکاران- نشر میر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه