نام اختصاری: RPR

سایر نام ها: Syphilis Serology , Treponema Pallidum

بخش مورد انجام: سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه

حجم نمونه مورد نیاز: ml  0.5

شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    در این روش نیاز به دکمپلمانه کردن سرم نمی باشد.

2-    از همولیزه نمونه اجتناب گردد.

موارد عدم پذیرش نمونه :

نمونه همولیزه و لیپمیک مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

1-    ترجیحاً در یخچال (c4) نگهداری شود.

2-    نمونه در c 4 و c20-  تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی :

1-    RPR متداول ترین و بهترین آزمایش برای تشخیص سیفلیس ثانویه می باشد و یک آزمایش غربالی برای تشخیص آنتی بادی رآژین است.

2-    ارزیابی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سیفلیس.

 

روش مرجع: -

روش ارجح: FTA-ABS، MHA-TP

سایر روشها: VDRL، بررسی میکروسکوپی توسط میکروسکوپ زمینه سیاه،Treponema pallidum immobilization antibody  یا بیحرکت کردن ترپونما (TPI)

مقادیر طبیعی :

در حالت طبیعی (نرمال) این آزمایش منفی است.

تفسیر:

RPR علاوه بر اینکه یک آزمایش کیفی می باشد همانند یک آزمایش کمی برای مانیتورینگ (پایش) اثر دارو در بیماران استفاده می شود. RPR یک آزمایش غربالی برای تشخیص آنتی بادی رآژین است. آنتی رآژین اتوآنتی بادی غیر ترپونمایی است که با آنتی ژن کاردیولیپین (فسفولیپید قلب گاو) واکنش می دهد.

در صورت درمان در مراحل اولیه سیفلیس تیتر آن 2 برابر کاهش می آبد. افزایش 4 برابر تیتر دلیل بر عفونت می باشد. نتایج مثبت در آزمایش RPR باید توسط آزمایشات اختصاصی MHA-TP , FTA-ABS تأیید شوند. در نتایج مثبت کاذب معمولا تیتر کمتر از 8/1 می باشد.

عوامل مداخله گر:

1.       همولیز در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می کند. پدیده منطقه ای در 2 1 درصد از بیماران با سیفلیس ثانویه مشاهده می شود.

2.       در الکلیسم منفی کاذب و در حاملگی، لوپوس اریتروماتوز، بیماری های کلاژن، آرتریت روماتوئید، بیماری های عفونی مثبت کاذب مشاهده می شود.

توضیحات:

·        RPR روش سریع برای تشخیص سیفلیس در مراحل اولیه و ثانویه می باشد. در سیفلیس اولیه امکان دارد این آزمایش منفی باشد.

·        حساسیت روش FTA-ABS در مرحله سیفلیس ثانویه 84 درصد می باشد. MHA-TP اختصاصی تر از FTA-ABS است.

 

منابع:

1.        کتاب اصول و تفسير آزمايشهاي سرولوژي باليني، دکتر پرويز پاکزاد

2.        کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3.    Miller JN: Value and limitations of nontreponemal and treponemal tests in the laboratory diagnosis of syphilis. Clin Obstet Gynecol 1975 Mar 18;18(1);191-203
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه