نام اختصاری: Redu.Substa

سایر نام ها: Glini test

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار تصادفی (رندم)

حجم نمونه مورد نیاز: ml 20- 4

شرایط نمونه گیری:

1-    نمونه ادرار میان جریان ( وسط ادرار) در ظروف استریل جمع آوری گردد. قبل از نمونه گیری نواحی تناسلی را تمیز نمایید.

2-    در مورد اطفال از کیسه های پلاستیکی ( Plastic bags) استفاده شود.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    هيچگونه آمادگي بخصوصي براي انجام اين تست نياز نمي باشد.

2-    در مورد جمع آوري ادرار اطفال داشتن چند كيسه پلاستيكي اضافه ممكن است ضروري باشد.

3-    مصرف هرگونه مؤثر بر نتايج آزمون را در برگه آزمايش يادداشت نماييد.

موارد عدم پذیرش نمونه: آلودگي نمونه ادرار به مدفوع، ترشحات مجاري تناسلي و هر ماده آلوده كننده ديگر

شرایط نگهداری: نمونه ادرار در c 4 به مدت 72 ساعت پايدار است.

کاربردهای بالینی:

يك تست سريع و ارزان جهت غربالگري در بيماران ديابتي و اختلالات متابوليك نوزادان نظير گالاكتوزميا (افزايش سطح گالاكتوز در خون) بکار می رود.

 

 

مقادیر طبیعی:

عدم تغيير رنگ نوار كليني تست به رنگ نارنجي كه نشان دهنده عدم حضور گلوكز، گالاكتوز يا هرقند احياكننده در ادرار مي باشد.

تفسیر:

ادرار مي تواند حاوي انواع تركيبات  احياكننده از قبيل گلوكز، گالاكتوز، فروكتوز، لاكتوز، مالتوز، اسيد آسكوربيك و بسياري از داروهاي احياكننده باشد. اين تركيبات با احياء يون هاي مس در محيط، قابليت احياء كنندگي دارد. از مواد احياكننده با اهميت باليني گلوكز (ديابت) و گالاكتوز (گالاكتوزميا) حائز اهميت مي باشد. ساير قندها اهميت باليني قابل توجهي ندارند.

از آنجایی که گلوکز از طریق معرف های دیپ استیک اختصاصی گلوکز نیز قابل شناسایی است، این تست قالباً جهت تشخیص گالاکتوز در ادرار به کار برده می شود.

عوامل مداخله گر:

1.       این تست با مقادیر کمی هر سوبسترای احیاء کننده در ادرار واکنش نشان می دهد. بنابراین اختصاصی برای گلوکز نمی باشد.

2.       ادرار با وزن مخصوص پایین حاوی گلوکز ممکن است افزایش ناچیزی داشته باشد.

3.       متابولیت های داروهای سولفودار و ترکیبات متاپپریلن ممکن است در حساسیت تست تداخل ایجاد نماید.

4.       موارد حاجب در ادرار منجر به نتایج منفی کاذب در آزمون می گردد.

داروهایی که ممکن است اندازه گیری گلوکز ادرار را افزایش دهند ( مثبت کاذب) عبارتند از : اسیدآمینوسالیسیلیک، سفالوسپورین ها، هیدرات کلرال، کلرامفنیکل، دیازوکسید، دکستروتیروزین، دیورتیکها (لوپ وتیازیدها) ، استروژن ها، ایزونیازید، لوودوپا، لیتیم، نافسیلین، نالیدیکسیک، اسیدونیکوتینیک اسید(دوز بالا).

داروهایی که ممکن است منجر به مثبت کاذب Clini test شود اما بر روی تست های dipstick  تأثیر نداشته باشد عبارتند از : اسیداستیل سالسیلیک، اسیدآسکوربیک، سفالوتین، کلرال هیدرات، نیتروفورانتوئین، استرپتومایسین و سولفونامیدها.

داروهایی که ممکن است منجر به منفی کاذب شوند عبارتند از اسیدآسکوربیک (clinistix,Tes-Tape و Tea-Tape)، لوودوپا (clinistix) و فنوتیازین ها (Clinistix)

توضیحات: -

منابع:

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

 
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه