نام اختصاری: PR

سایر نام ها: Mysoline

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم یا پلاسما هپارینه یا EDTA  دار

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    به بیمار تذکر دهید که 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.

2-    ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانترفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های به شدت همولیزه، لیپمیک و ایکتریک ( زردی) قابل قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در c4 و c20-  تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    پایش( مانیتورینگ) سطوح درمانی دارو (TDM) در بیماران دچار تشنج، صرع و یا پارکینسون

2-    ارزیابی سمیت دارو

روش مرجح : GS- MS

روش ارجح : HPLC  , GS- MS

 

مقادیر طبیعی:

غلظت درمانی:

کمتر از 5 سال: µgr/ml 10.0 7.0

بزرگسالان : µgr/ml 12.5 9.0

غلظت سمی: µgr/ml 15

تفسیر:

در حالت پایدار که تقریبا 2 هفته پس از درمان حاصل می شود، سطوح خونی پریمیدون در محدوده µgr/ml 12.5 9.0 برای بزرگسالان و µgr/ml 10.0 7.0 برای کودکان پاسخ مطلوبی به درمان می دهد. تنظیم دوز درمان بر پایه میزان سطوح خونی دارو بهترین راه برای حاصل شدن پاسخ مطلوب به درمان است.

عوامل مداخله گر:-

توضیحات:

·        Primidone از متابولیت های فنوباربیتال می باشد.

·        در هنگام پایش داروی primidine ، ضروری است داروی فنوباربیتال نیز پایش گردد.

منابع:

Rall TW, Schleifer LS: Drugs effective in the therapy of the epilepsies: primidone. In Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 8th edition. Edited by AG Gilman, TW Rall, AS Nies, P Taylor. New York, Pergamon Press, 1990, pp 446-447
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه