نام اختصاری: ETX

سایر نام ها: Zarontin ، اتوسوکسیماید

بخش مورد انجام: بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ml 1

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری ، نمونه خون را سانترفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.

2-    به بیمار تذکر دهید 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند.

موارد عدم پذیرش نمونه:

نمونه های شدیداً لیپمیک، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در دمای اتاق چند ساعت و در c 4 و در c 20  تا 14 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی:

1-    پايش درمان بيماران تشنجي (بالاخص از نوع absence با petitmal)

2-    ارزيابي سميت دارو

مقادیر طبیعی :

غلظت درماني : µg/ml 100 40

غلظت سمي : µg/ml 101

تفسیر:

دوز مصرف را از طريق سطوح خوني آن تعيين مي كنند. محدوده درماني براي اتوسوكسيمايد µg/ml 100-  40و غلظت سمي دارو µg/ml 101 مي باشد.

عوامل مداخله گر:

توضیحات:

·        اتوسوكسيمايد مسموميت شبه با ربيتوراتي ايجاد مي كند.

·         زماني كه سطح خوني آن µg/ml 101   برسد، عوارضي چون تضعیف سيستم عصبي مركزي و تنفسي، تهوع و استفراغ مشاهده مي شود.

منابع:

1. Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al: Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug  monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2008;49(7):1239-1276

2. Moyer TP: Therapeutic drug monitoring. In Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Third edition. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. WB Saunders Company, Philadelphia, 1999, pp 862-905
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه